KPSS Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı – Çözümlü 1

20 Haziran 2014 tarihinde tarafından eklendi.

1. Kerime Öğretmen, öğrenci özelliklerini belirleme süreci­ni kapsayan ilk derslerine ayrı bir önem vermektedir. Bu nedenle dersinin ilk 10 dakikasını tanışmaya ayırmakta ve her dersinin giriş bölümünde öğrencilerindeki biliş­sel ve duyuşsal değişmelere göre etkinlik planlamaları yapmaktadır.

Buna göre Kerime Öğretmen’in aşağıdaki eğitim felsefesi ilkelerinden hangisine uygun davrandığı söylenebilir?

A) Daimîcilik
B) Esasicilik
C) Yeniden kurmacılık
D) İleriemecilik
E) Varoluşçuluk

ÇÖZÜM:

İlerlemecilik, eğitimin sürekli bir gelişim içinde olduğunu öne süren, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarını temele alan ve eğitimcilerin yeni bilgi ve çevredeki değişmeler ışığında yöntemlerini yeniden düzenlemeye hazır olmaları gerektiğini vurgulayan eğitim anlayışıdır. Eğilimin özünün tecrübe olduğu­nu temele alan bu eğitim felsefesinde okul yaşama hazırlık olmaktan çok, yaşamın kendisi olmalıdır. Söz konusu öğretmenin de öğrenme sürecinin başında öğrencile­rini tanımaya çalışarak onların ilgi ve ihtiyaçlarını temel alıp öğrenme etkinliklerini oluşturması, onların süreçte gösterdikleri performansa göre öğrenme sürecini şekillendirmesi onun ilerlemeci eğitim anlayışı­nı benimsediğinin bir göstergesidir. Çünkü öncülde verilenler incelendiğinde bu öğret­menin öğrenme sürecini öğrenci merkezli olarak gerçekleştirdiği görülmektedir. Cevap D

yatay

2. Bir program geliştirme sürecinde ihtiyaç belirleme işle­mine başlamadan önce bağımsız düşüncenin önünde­ki engellerin kaldırılması, karar alma sürecinde baskı gruplarının oluşturabileceği etkinin önlenmesi, mevcut durumla değil de oluşabileceklerle ilgili düşünmenin sağlanması gibi unsurlara odaklanılmıştır.

Bu program geliştirme sürecinde aşağıdaki ihtiyaç belirleme tekniklerinden hangisinin kullanıldığı söylenebilir?

A) Progel-DACUM
B) Gözlem
C) Delphi
D) Meslek analizi
E) Kaynak tarama

Çözüm:

c 2. Soru öncülünde sözü edilen eğitim kurumunda bağımsız düşüncenin önündeki engelleri kaldırma, karar alma sürecinde baskı gruplarının oluşturacağı etkiyi ön­leme, mevcut durumla değil de oluşabile­ceklerle ilgili düşünmeyi sağlama gibi un­surların önemsenmesi bu kurumda delphi tekniğinin kullanıldığını göstermektedir. Delphi tekniği, birbirinden bağımsız ve ha­bersiz uzman görüşlerinden ortak görüşler toplanmaya çalışılan; olayları ve eğilimleri kestirme, program planlama, politikalar ge­liştirme ve standartlar oluşturma amacıyla kullanılan ihtiyaç belirleme tekniğidir. Bu teknikte veriler, uzmanların birbirlerinden etkilenmeyeceği ortamlarda toplanır. Ay­rıca konu alanında baskın uzmanların da diğerlerini etkilemesi söz konusu değildir. Cevap: C

yatay

3. Selami öğretmen, 10. sınıf öğrencilerinin “Asal gazlar neden bağ yapmaz?” sorusunun cevabını açıklamaları için büyük grup tartışma tekniğinden yararlanır. Selami Öğretmen’in Bloom’un aşamalı sınıflamasına göre aşağıdaki hangi alan ve düzeydeki hedefe yö­nelik çalışmalar yaptığı söylenebilir?

egt

Çözüm: Kavrama basamağında, öğrenciler bir bil­giyi kendi cümleleriyle ve başka biçimde ifade ederek açıklama, dönüştürme, ör­neklendirme, önceden öğrenilenleri yeni bir biçimde, yeni bir düzenleme ile sunma, mevcut bilgiler arasında ilişkilendirmeler yapma gibi becerileri yerine getirirler. Bu doğrultuda öncülde verilen bilgiler incelendiğinde söz konusu öğrenme sürecinde öğrencilerin kavramlar arasında ilişkilen­dirmeler yaparak işlenen konu kapsamın­daki kavramı açıklamak amacıyla tartışma sürecine girmeleri, onların bilişsel alanın kavrama düzeyinde bir davranışı sergile­diklerinin göstergesidir. Cevap D

yatay

4. Bir öğretmen, dil ve anlatım dersinde öğretimini ger­çekleştireceği “söz varlığını zenginleştirme” ünitesine yönelik ders planını hazırlarken bu ünite kapsamında yer alan konuların birbiriyle yakın ilişkili olduğunu ve öğrencilerin bu konuyu anlayabilmeleri için öğrenmeleri gereken bilgiler bulunduğunu fark etmiştir.

Buna göre öğretmenin aşağıdaki içerik düzenleme yaklaşımlarından hangisini kullanması gerektiği söylenebilir?

A) Modüler     B) Piramitsel     C) Çekirdek     D) Doğrusal     E) Tematik

Çözüm: Doğrusal programlama; ardışık, sıralı, ilişkili, birbirini izleyen, zorunlu ya da ön ko­şul öğrenmelerin ağırlıklı olduğu konuların düzenlenmesinde kullanılan programlama yaklaşımıdır. Bu doğrultuda soru öncülü incelendiğinde birbiriyle ardışık ve yakın ilişkili konulardan oluşan ünitenin öğretimi surecinde yararlanılması gereken en uy­gun içerik düzenleme yaklaşımının doğrusal olduğu söylenebilir. Cevap D

yatay

 5) Haluk Öğretmen, öğrencilerine aktaracağı bilgilerin kolaylıkla anlaşılmasını amaçlar. Okuldaki panolan bir sanat galerisini geziyormuş gibi öğrencileriyle birlikte inceler. Bu süreçte sorular soran öğrencilerinin sorula­rını görsellerdeki ve yazılardaki verilerden yararlanarak açıklar.

Haluk Öğretmen’in yaptığı işlemler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) öğrencileri etkin kılarak kalıcılığa katkı sağlamıştır.
B) İçeriği sadeleştirmeye çalışmıştır.
C) Öğrencilerine somut yaşantılar kazandırmıştır.
D) içeriği yakından uzağa doğru düzenlemiştir.
E) Zaman alıcı uygulamalardan yararlanmıştır.

Çözüm:öğretmenin gerçekleştirdiği uygulamada öğrencilerinin konulan daha kolay öğren­melerine yönelik olarak okulda oluşturulan panolarda onlarla birlikte incelemeler yap­tığı, bu süreçte öğrencilerinin sorularını bu merkezlerde yer alan yazı ve görselleri kullanarak cevapladığı görülmektedir. Bu sayede süreçte öğrencilerinin etkin katılım göstermelerini sağladığı söylenebilir. Anlatı­mını yazı ve görsellerle desteklemesi, onun içeriği basitleştirmeye yönelik bir çalışma yaptığının kanıtıdır. Okuldaki panolarda yani öğrenme merkezlerinde gözlemlerden yararlanması ve öğrencilerinin sürece et­kin: katılım göstermelerini sağlaması onun öğrencilerine somut yaşantılar sağlamaya çalıştığının göstergesidir. Fakat öğretmenin içeriği yakından uzağa doğru düzenlemeye yönelik bir çalışma yaptığı söylenemez. Cevap D

yatay

6) Bir öğrenme sürecinde, konu kapsamındaki bilgileri yorumlayabilecek düzeydeki öğrencilerle birlikte çalışıl­mıştır. Bu çalışma sürecinde konu kapsamındaki baş­lık bir sorun olarak ele alınmış ve bu sorunun çözümü için öğrenciler gruplandırılmıştır. Sorunu farklı açılardan tartışan öğrenciler bilgileri doğrultusunda bulundukları gruplarda rapor oluşturmuşlardır. Farklı gruplar tarafın­dan oluşturulan raporlar birleştirildikten sonra bu rapo­run problemlerin çözümü sırasında ne kadar işlevsel olduğu saptanmıştır.

Bu süreçte aşağıdaki öğretim yöntem ya da teknik­lerinden hangisinin kullanıldığı söylenebilir?

A) Zıt panel
B) Münazara
C) Sempozyum (Bilgi şöleni)
D) Workshop (Çalıştay)
E) Fikir taraması  

Çözüm: öncülde verilen bilgiler incelendiğinde öğretmenin öğrenme sürecinde workshop (çalıştay / atölye çalışması) tekniğinden yararlandığı görülmektedir. Workshop (çalıştay) tekniği genellikle bir problem için uygulanacak doğru İşlemleri bulabilmek, araştırma ve kontroller yapmak, çözüm­ler bulmak için kullanılır. Bu tekniğin kul­lanılması için hedef davranışların en az uygulama düzeyinde olması ve öğrenci sayısının çok az olması gereklidir. Sorun ya da konuyla ilgili öğrencilerin bilgi ve kavrama düzeyinde eksikleri olmamalıdır. Grup üyeleri problemin çözümünde işe ko­şulacak yöntem ve ilkeleri, birlikte görüşüp fikir alışverişinde bulunarak belirlemelidir. Çözüm özetlenip her bireye sunulduktan sonra, belirlenen genellemeler gerçek ya da gerçeğe yakın bir durumda kullanılmalı­dır. Söz konusu süreçte de konu başlığı bir sorun gibi ele alınmış, yapılan grup çalış­masıyla sorunun çözümüne ilişkin öneriler oluşturulmuş ve bunlar raporlaştırılmıştır. Ardından bu raporların problem çözümün­de kullanılarak işlevsellikleri hakkında fikir edinilmeye çalışılmıştır. Cevap D

yatay

7)Beyin fırtınası tekniğinin kullanıldığı bir öğrenme sü­recinde problemlerin geleneksel olmayan yollarla çö­zülmesi ulaşmaları amaçlanır. Bu amaca ulaşmak için dikkate alınması gereken ilkeler vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaca hizmet eden il­kelerden biri değildir?

A) Eleştiriyi kapı dışına çıkarmak
B) Değerlendirmeyi sona bırakmak
C) Serbest düşünme ortamı oluşturmak
D) Fikirlerin niteliğinden çok, niceliğine önem vermek
E) Çözüm seçeneklerini not etmek

Çözüm:Beyin fırtınası, bir probleme yönelik kısa sürede çok sayıda yaratıcı fikrin bir araya getirilmesini sağlayan öğretim yoludur. Be­yin fırtınasında öğrenciler her türlü ilginç, farklı ve yaratıcı düşüncelerini özgür, de­mokratik ve rahat bir ortamda ifade ede­bilir. Öğrencilerin rahat ve özgür ortamda olmaları onların yaratıcılıklarını tetikler ve bu süreçte ortaya atılan sıra dışı fikirler problemlerin çözümünü sağlar. Bu doğ­rultuda A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan uygulamaların beyin fırtınası tekniğinde geleneksel olmayan çözüm yolları üretilmesine katkı sağlayacağı söylenebi­lir, Fakat E seçeneğinde yer alan “çözüm seçeneklerini not elme” uygulamasının bu amaca hizmet edeceği söylenemez. Bu işlem, söylenen fikirlerin unutulmadan kayıt edilerek değerlendirme sürecinde tekrar gözden geçirilmesine katkı sağlayacak bir uygulamadır. Cevap E

yatay

8) Bir öğretmen, öğrenme sürecinde “sosyal anlam birliği oluşturmaya çaba sarf etmiştir. Sosyal anlam birliği, ak­ran öğretimine dayalı olarak belirli bir konuda öğrencile­rin paylaşım içinde olması ile gerçekleşir.

Buna göre öğretmenin aşağıdakilerden öncelikle hangisini temel alarak bir öğrenme süreci tasarla­ması gerektiği söylenebilir?

A) Öğrencilerin öz yeterlik algılarını geliştirmeye özen gösterme
B) Araç gereçleri istendik sonuçlara ulaşmak için dü­zenleme
C) Öğrencilerin etkileşim içerisine girebilmeleri için grup çalışması yapma
D) Eski bilgilerle yeni bilgileri illşkilendirerek sunma
E) Öğrencilerin önce kendi bilgilerini savunmalarını sağlama

Çözüm:  öğrenciler arasındaki etkileşime dayanan iş birlikli öğrenme süreçlerinde; diğerlerinin anlamlarına karşılık bireylerin kendi anlamlarını test etmelerini ve bu şekilde karşılıklı öğrenme- öğretme faaliyeti sonucunda ortak anlamın üretilmesini ifade eden kav­ram “sosyal anlam birliği”dir. Bu doğrultuda öğrencileri arasında görüş çatışmaları­nın önüne geçerek onlarda sosyal anlam birliği oluşturmak isteyen bir öğretmenin öğrenme sürecinde iş birlikli öğrenme uygulamalarından yararlanması gerektiği söylenebilir. Bu bilgiler ışığında bahsi ge­çen öğretmenin öğrenme sürecinde öğren­cilerinin etkileşim içerisine girecekleri grup çalışmalarına yer vermesi bu amaca etkili bir şekilde hizmet edecektir, öğretmenin, bu süreçte sosyal yapılandırmacılık kapsamında çalışmalar yaptığı dikkate alındığın­da “yakınsal gelişim alanını temel alarak etkileşim, yardımlaşma ve paylaşım gibi süreçlerin oluşmasına imkân yaratması gerektiği söylenebilir. Cevap: C

yatay

9)Can Öğretmen, fen ve teknoloji dersinde “vücudumuz­daki sistemler” ünitesi kapsamındaki boşaltım sistemi­mizi oluşturan yapı ve organların tanımlarını vermiş ve bir model üzerinde bu organların İşlevlerini açıklayarak örneklendirmiştir. Dersinin sonunda aktardığı ön koşulbilgileri de hatırlatarak genellemeleri İspat etmiştir.

Can Öğretmen bu dersi aşağıdaki öğrenme yakla­şım ya da stratejilerinden hangisine uygun olarak işlemiştir?

A) Tam öğrenme
B) Buluş yoluyla öğrenme
C) Sunuş yoluyla öğrenme
D) Araştırma yoluyla öğrenme
E) Yapılandırmacı öğrenme

Çözüm: Sunuş yoluyla öğrenme yaklaşımının kul­lanıldığı öğrenme sürecinde, bilgi basama­ğındaki davranışların kazandırılmasından yararlanılır, özellikle soyut bilgi, olgu vekavramların öğretmenler tarafından organi­ze edilerek öğrencilere sunulduğu anlatım yönteminde işlenecek konuya ilişkin temel altyapı sağlanmış olur. Bu süreçte açıklayı­cı ifadelerden ve soyut konuları somutlaştı­racak örneklerden yararlanan öğretmenler etkin, öğrenciler pasiftir. Bilgilerin anlamlı hâle getirilmesi için konu içerisindeki kavramların tanımlarını ve tanımlara uygun örnekleri ve ilişkilendirmeleri öğrencilerine sunan öğretmenlerin öğrencilerden, ken­dilerine sunulan tanım ve uygun örnekleri dikkate alarak basit farklılıkları tespit etme­lerini istemesi, bu yöntemin etkili bir şekilde kullanımına örnektir. Söz konusu öğretmende ilgili konu kapsamında yer alan tanım­ları öğrencilere vermiş, tanımları bir mo­del üzerinde açıklayarak örneklendirmiş ve dersi içinde aktardığı bilgileri organize ederek genellemelere ulaşmıştır. Bu doğ­rultuda öğretmenin dersinde sunuş yoluyla öğrenme yaklaşımını kullandığı söylenebi­lir. Bu kapsamda sunuş yoluyla öğretimin,tanımlar ve alış yoluyla öğretim olduğu söylenebilir.  Cevap C

yatay

10)öğretmenlerin öğrencilere kazandıracakları bilgi ve be­cerilerin özellikleri, yararlanacakları öğretim yöntemleri­nin belirleyicilerindendir.
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisini yapan bir öğ­retmenin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı özel­liklere daha etkili olarak ulaşacaği söylenebilir?

A) Münazara – İş birliği
B) Konuşma halkası – Karşılıklı tartışma
C) Soru cevap – Empati
D) Altı şapkalı düşünme – Karar verme
E) Drama – ispat etme

Çözüm:Seçeneklerde verilen öğretim yöntem yada tekniği ve amaç eşleştirmeleri incelendi­ğinde A, B, C ve E seçeneklerinde yer alan eşleştirmelerin doğru olduğu söylenemez. Çünkü münazara kendi görüşünü karşı tarafa kabul ettirmeyi, konuşma alışkanlığı empati kurmayı, soru – cevap öğrencilere düşünme ve konuşma alışkanlığı kazan­dırmayı, drama empati ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaç edinen öğre­tim uygulamalarıdır. Altı şapkalı düşünme ise öğrencilerin farklı yönleri görmelerini, çok yönlü düşünmelerini, analiz etmelerini ve bunların sonucunda kararlar vermelerini amaçlayan öğretim tekniğidir. Bu doğrul­tuda D seçeneğinde verilen eşleştirmenin doğru olduğu söylenebilir. Cevap D

yatay

11) Bir öğretim sürecinin sonunda öğrencilerin, sosyal dav­ranış modellerine uygun tutumlar sergiledikleri, uyumlu kişilik özellikleri kazandıkları ve problem çözdükleri sap­tanmıştır. Öğrencilerin bu becerileri kazanmayı öğrenir­ken öğretme ve eksikliklerin arkadaşlarının desteğiyle giderilmesi işlemlerinin önemli bir katkısı olduğu sonu­cuna ulaşılmıştır.

Bu öğrenme sürecinde aşağıdaki yaklaşım ya da modellerden özellikle hangisinin kullanıldığı söyle­nebilir?

A) Programlı öğretim
B) Anlamlı öğrenme
C) İş biriikli öğrenme
D) Bilgisayar destekli öğretim
E) Okulda öğrenme

Çözüm: Öncülde verilen bilgiler analiz edildiğinde bahsi geçen öğrenme sürecinde iş birlikli öğrenme yaklaşımının kullanıldığı söylene­bilir, İş birlikli öğrenme; öğrencilerin küçük,heterojen gruplarda ortak bir amaca ulaş­mak için birlikte çalıştıktan, grup üyeleri­nin birbirlerinin öğrenmelerinden sorumlu oldukları ve birbirlerinin öğrenmelerine yardım ederek öğrenmeyi gerçekleştir­dikleri bir uygulamadır, İş birlikli öğretime dayalı öğrenmenin amacı, gruptaki her üyeyi her yönden güçlü bir birey hâline getirmektir,iş birlikli öğretimi diğer öğretim yaklaşım­larından ayıran temel özellik, öğrenciler arasındaki etkileşimdir. Çünkü iş birlikli öğrenmenin temel unsurlarından biri, kişi­ler arası iletişim ve küçük grup becerilerini geliştirmedir. Bu bağlamda çocukların sos­yal becerileri öğrenmesi bu yaklaşımda önplana alınır. Çünkü sosyal beceriler, grup dinamiği ve başarısı için anahtar rol oyna­maktadır, Bu yaklaşımın uygulandığı öğre­tim süreçlerinde öğrenciler değerlerin far­kına varmayı, sosyal davranış modellerine uygun tutumlar sergilemeyi, alternatif bakış açılarına sahip olmayı öğrenirler ve uyumlu kişilik özellikleri kazanırlar. Öğrencilerin bu becerileri kazanmalarında akranlarıyla gir­dikleri etkileşim sürecindeki öğrenirken öğ­retme ve eksikliklerini arkadaşlarının des­teğiyle giderme gibi unsurların etkisi vardır. Cevap C

yatay

12)Tam öğrenme yaklaşımında öğrencilere sunulacak öğretim hizmetinin nitelikli olabilmesi için öğrenci nite­liklerinin yürütülecek öğrenme yaşantıları düzeneğine girmeden önce saptanması ve bu bilgi düzeyine uygun öğretimin sunulması gerekir.

Buna göre tam öğrenme yaklaşımında nitelikli öğ­retim hizmeti sunabilmek İçin öncelikle aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınması gerektiği söyle­nebilir?

A) Öğrencilerin akademik öz güven algıları
B) Öğrenme eksikliklerinin nedenleri
C) öğrencilerin ön koşul öğrenme eksiklikleri
D) izleme testinden elde edilen veriler
E) öğrenme ürünlerinin yeterliği

Çözüm:Tam öğrenme modeli, bir kişinin öğrenebil­diği tüm bilgileri herkesin öğrenebileceğini savunan bir yaklaşımdır. Bu modele göre yeni öğrenmeler için gerekli olan bilişsel ve duyuşsal giriş davranışlar sağlanır, kalite­li bir öğretim hizmeti sunulur ve öğrenme eksikleri süreçte belirlenip giderilmek için ek öğretim hizmetleri verilirse sınıftaki tüm öğrencilerin ilgili konuyu öğrenebileceği vurgulanır. Bu yaklaşıma göre öğrencilere sunulacak öğretim hizmetinin nitelikli olabilmesi için öğrenci niteliklerinin yürü­tülecek öğrenme yaşantıları düzeneğine girmeden önce saptanması ve bu bilgi dü­zeyine uygun öğretimin sunulması gerekir.Bu doğrultuda bu yaklaşımı kullanan öğret­menlerin sürecin başında öncelikli olarak öğrencilerin ön koşul bilgi eksiklikleri tespit edip bunları gidermeye yönelik bir öğretim hizmeti sunması gerekir. Cevap C

yatay

13)Nasuh Öğretmen, işlediği konu kapsamında yer alan bilgilerin öğrencileri tarafından nasıl algılandığını sap­tamayı ve öğrenilenlerin tekrar edilerek örgütlenmesini sağlamayı amaçlar. Bu kapsamda öğrencilerinin konu içeriğindekileri en etkili yolla ilişkilendirmelerini ve bu uygulama sürecinde global düşünme yaklaşımından yararlanarak anlamlı öğrenmelere ulaşmalarını plan­
lar.

Nasuh Öğretmen’in aşağıdaki öğretim uygulamala­rından hangisini kullanması amacına ulaşmasında
daha etkilidir?

A) Bilgi haritası
B} Anlam çözümleme tablosu
C) Kavram karikatürü
D) Kavram haritası
E) Tamlayıcı dallanmış ağaç

Çözüm:Global düşünme stili baskın olan bireyler bütünü düşünme, genellemeler ve soyut­lamalarla uğraşma eğilimindedirler. Bu bi­reyler, bütünü tüm detaylarıyla birlikte bir kerede, bütün olarak görür. Detaylar ara­sındaki ilişkileri bilir ancak karşılaştığı bir durumda bu ilişkilere odaklanmadan iliş­kilerin bütünün genelinde bıraktığı etkiye Bu yüzden bütüncül düşünenler nesnenin parçalarına bakmak yerine nesneye ilk başta bir bütün olarak yaklaşırlar, ardından detayları analiz ederler. Bu bilgiler doğrul­tusunda söz konusu öğretmenin öğrencile­rinin bu düşünme stilini kullanarak anlamlı öğrenmeler gerçekleştirmelerini sağlamak için kavram haritalarından yararlanması gerekir. Kavram haritaları ilgili kavramların genelden özele doğru, aralarındaki ilişkiye göre bir şema şeklinde gösterildiği görsel­lerdir. Bir olayı ya da konuyu bütün hâlindegösteren; kavramlar, kavramlar arası iliş­kileri ve ilkeleri kısa ve öz olarak belirten iki boyutlu araçlardır. Dolayısıyla kavram haritalarının, olayları bütüncül şekilde gör­meyi ifade eden global düşünme stiline en uygun öğrenme sürecinin gerçekleştirilme­sine hizmet edeceği söylenebilir. Cevap D

yatay

14)Pelin, tarih dersinde Duraklama Dönemi’ndeki Osman­lı padişahlarının saltanat dönemlerinin sıralamalarını yanlış öğrendiğini fark eder. Bunun üzerine padişahla­rın saltanat dönemlerinin gösterildiği bir tablo oluşturur. Tabloya bütüncül bir şekilde göz atarak sorular oluştu­rur. Oluşturduğu sorulara göre tabloyu ayrıntılı bir şekil­de okur. Ardından tabloyu kapatarak aklında kalanlarısesli bir şekilde tekrar eder. Tüm bunların sonunda da kendisine konuyla ilgili sorular yönelterek kendi kendini değerlendirmeye çalışır. Yaptığı çalışmaların sonucun­da saltanat dönemlerinin doğru sıralamalarını öğrendiğini fark eder.

Buna göre Pelin’in, ders çalışırken aşağıdakilerden hangisinden yararlandığı söylenebilir?

A) Haritalama
B) Bilişi yönetme
C) Tümdengelim
D) Gruplandırma
E) Neden – sonuç ilişkisi kurma

Çözüm: Öncülde verilen bilgiler incelendiğinde sözkonusu öğrencinin etkin okuma yöntemi olan İSOAT’tan yararlandığı görülmektedir.Bu yöntemde ilk olarak metne kısaca gözatılır (izle). Bu süreçte konuyla ilgili sorular oluşturulur (sor). Ardından oluşturulan bu sorulara göre metin tekrar okunur (oku).Sonra metin kapatılarak yüksek sesle tek­rar edilir (anlat). Son aşamada ise öğren­ci konuyla ilgili kendisine sorular yöneltir(test). Öncülde bahsi geçen öğrenci de bu teknikte yer alan işlem adımlarını gerçekleştirerek öğrenme güçlüğü olan bir ko­nudaki bu güçlüklerini ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Bu doğrultuda Öğrencinin kendi öğrenmelerinin farkına vardığı, öğrenmele­rindeki güçlü ve zayıf yönleri analiz ettiği ve gerekli konuyu öğrenmek için etkili bir yol belirleyip öğrenme sürecini yönlendirerek bilişi yönetme becerisini İşe koştuğu söyle­nebilir. Bilişi yönelme, bireyin metabilişsel süreçleri ise koşmasını ve kendi öğrenme stiline göre uygulamalar geliştirmesini ifa­de eder. Cevap B

yatay

15)Örnek olay yönteminden yararlanarak öğrencilerinde öğrendiklerinin kullanılabilirliği hakkında farkındalık oluşturmak isteyen Memduh öğretmen, bu uygulama­dan yararlanırken sınıfa getirdiği sorunun niteliklerini dikkate almalıdır.Memduh öğretmen,

Örnek olay incelemesi süre­cinde aşağıdaki özelliklerden hangisine daha fazla önem vermelidir?

A) Sorunun sınıf içi çalışmalarla çözülebilecek nitelikte olmasına
B) Farklı çözümler önerebilecek türden sorun içerme­sine
C) Öğrencilerin anlayabileceği sadelikte yazılmış bir sorun olmasına
D) Sorunun yaşamda karşılaşılabilecek nitelikte olma­sına
E) Sınıfta öğrenciler tarafından tartışılabilir özellikte ol­masına

Çözüm: Örnek olay yöntemi, gerçek hayatta kar­şılaşılmış ya da karşılaşılması muhtemel sorun niteliğindeki olaylara ya da durum­lara öğrencilerin katılımı ile çözüm yollar aranarak gerçekleştirilir. Bu nedenle öğ­renme sürecinde söz konusu yöntemden yararlanmak isteyen bir öğretmenin sınıfta öğrencilere sunacağı örnek olayı seçerken öncelikli olarak bu olayın gerçek hayatta yaşanmış ya da yaşanma ihtimali olan bir olay olmaz gerektiği söylenebilir. Çünkü ancak bu özelliğe sahip bir örnek olay,uy­gulanan yöntemin öncelikli amaçlarından olan öğrencilerin teorik bilgilerini gerçek durumlarda pratikle buluşturmalarına hiz­met edecekti. Cevap D

yatay

16)Program geliştirme dersinde öğrenilenlerin tekrar edil­mesi için bir dizi çalışmayı planlayan Sevim Öğretmen,gruplara ayırdığı öğrencileriyle birlikte çalışmalar yap­maya karar vermiştir. Bu çalışmada ders kapsamında öğrenilen bilgilerle süreci özetleyen öğrencilerin ilk harflerden EĞİTİM DURUMLARI kodlamasını yaparak neyi kadar öğrendiklerini yansıtmaları istenmiştir.
Her grubun belirli zaman aralığında oluşturdukları keli­me gruplarını kendi isteklerine göre sevinçli, kızgın vb.duygu kalıplarına göre okumaları sağlanmıştır. En etkili kelime grubunu hazırlayan ve sunu yapan grup sınıfınönünde ödüllendirilmiştir.

Buna göre Sevim Öğretmenin aşağıdaki uygulama­lardan hangisinden yararlandığı söylenebilir?

A) Eğitsel oyun- Analoji
B) Drama- Diyalog
C) Eğitsel oyun-Akrostiş
D) Drama – Donuk imge
E) Rol oynama – Sunu

Çözüm:Soru öncülünde Verilen süreçte öğretmen öğrencilerinin derste işlenen konu ve kav­ramlarla ilgili olarak tekrar ve pekiştirme işlemlerini yürütmek için bir dizi çalışma planlamıştır. Bu planlama süreci kapsa­mında öğrendiklerini sözcüklerin ilk harfle­rini şifreleyerek anlamlandırmayı sağlayan akrostiş tekniğinden yararlanmıştır. Bu tek­nikte işlenilen konu kapsamındaki en can alıcı ve önemli noktalara dikkat edilmesi için çalışmalar yapılması ve konunun bü­tünsel bir bakış açısıyla somutlaştırılması sağlanır. Sürecin devamında öğrenciler ta­rafından oluşturulan akrostişlerin gruplara ayrılan öğrenciler tarafından en etkili şekil­de ifade edilmesi için amaçlara dönük bir oyun oynandığı söylenebilir. Eğitsel oyun,öğrenilenlerin tekrar ve pekiştirilmesinde etkili olan ve öğrencilerin sosyalleşme­sini sağlayan bir aktif öğretim tekniğidir.Öğretmenlerin meslek bilgisi niteliklerine göre aşamalandırılan ya da kurgulanan eğitsel oyunlar, kalıcı bilgiyi sağlamanın yanı sıra sınıfa canlılık kazandıran uygu­lamalardandır. Seçeneklerde yer alan ve öğretim literatüründe çok sık karşılaşılma­yan ancak okul öncesi ve birinci öğretim kademesinde bazı süreçlerde yararlanılan bir drama tekniği türü olan donuk imge ise gerçekleştirilen bir drama sürecinin her­hangi bir anında kahramanlar durdurularak oluşturulan fotoğrafın sınıfça irdelenmesini sağlayan bir uygulamadır. Öğrencilerin bu
anda kısa süreli çözümlemeler yapmaları canlandırılan problemin etkili bir şekilde analiz edilmesini sağlar. Cevap C

yatay

17) Dersini çoklu zekâ kuramına göre işleyen bir öğret­menin öğretim etkinliklerini çeşitlendirip öğrenci tercihlerine dayalı olarak uygulamasının temel ne­deni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrencilerine önem verdiğini ispat etmek
B) Yaparak yaşayarak öğrenmeler sağlamak
C) Bireysel farklılıkları dikkate almak
D) Üst düzey hedefleri gerçekleştirmek
E) Herkese benzer nitelikler kazandırmak

Çözüm: Çoklu zekâ kuramına göre her birey az yada çok tüm zekâ boyutları ile dünyaya gelir;bu zekâ boyutları uygun çevre koşulları, or­tam ve uyarıcılar ile karşılaştığında gelişir.Bu nedenle okulun ve öğretmenin görevi,öğrenciye bu uyarıcıları ve ortamı sun­maktır. Bu da ancak farklı etkinlik, yöntem ve tekniklerin uygulanmasıyla olasıdır. Bu görüşler doğrultusunda öğrenme sürecin­de bu yaklaşımı uygulayan bir öğretmenin öğrencilerin farklı zekâ yapılarına sahip ol­duklarını  yani onların bireysel farklılıklarını temel alması gerektiği söylenebilir.Cevap C

yatay

18)Fizik dersinde öğrencilerinin “Düz aynada görüş alanı­na etki eden faktörleri keşfeder.” kazanımını gerçekleş­tirmelerini isteyen Cengiz Öğretmen, bu amaçla onları gruplara ayırır. Ardından öğrenci grupları yapacakları işleri planlayarak grup içi görev dağılımını gerçekleşti­rirler. Yaptıkları çalışmalarda elde ettikleri bilgileri orga­nize bir hâle getirirler. Organize ettikleri bilgilere kendi eleştirel düşüncelerini de katarak sınıfla paylaşırlar.Sürecin sonunda çalışmalarda oluşturdukları ürünleri yansıtarak değerlendirme işlemini gerçekleştirirler.

 Cengiz Öğretmen’in aşağıdaki yaklaşımlardan han­gisini kullandığı söylenebilir?

A) Buluş yoluyla öğrenme
B) Basamaklı öğretim
C) Probleme dayalı öğrenme
D) Yaşantısal öğrenme
E) Proje tabanlı öğrenme

Çözüm:Soru öncülünde verilen bilgiler incelen­diğinde söz konusu süreçte proje tabanlı öğrenme yaklaşımının kullanıldığı görül­mektedir. Proje tabanlı öğrenme, araştırma yoluyla öğretimde ve üst düzey davranış­ların kazandırılmasında etkili bir öğretim modelidir. Bireysel veya grupla öğrenmeye ve okul ile gerçek hayat arasında bağ kur­maya önem verildiğinde ve disiplinler arası çalışmalara uygun olarak süreç boyunca çalışmalar önemli görüldüğünde kullanılır,öğrenciler yaptıkları çalışmalar sonrasın­da ortaya bir ürün koyarlar. Söz konusu öğrenme sürecinde de Öğrenciler grup çalışmalarıyla bilgilere ulaşmışlar ve ulaş­tıkları bu bilgileri organize ederek bir ürün oluşturmuşlardır. Bu süreçte eleştirel ve yansıtıcı düşünme becerilerini işe koşarak elde ettikleri bulguları değerlendirmişlerdir.Tüm bu süreçler göz önüne alındığında Öğrencilerin proje tabanlı öğrenmenin doğasına uygun olarak çalışmalar yürüttükleri görülmektedir. Cevap E

yatay

19)Öğrencilerinin iş biriiği yaparak öğrendiklerini sorgu­lamalarını isteyen Rıza Öğretmen; vaka incelemesi,benzetim, kısa süreli tartışma gibi uygulamalardan ya­rarlanmıştır, Bu etkinliklerde öz denetim becerilerine dayalı olarak enerjilerini öğrendiklerini kalıcı hâle getir­mek için harcayan öğrenciler kendilerine göre öğrenme yolları geliştirerek akademik öz güven becerilerini ge­liştirmişlerdir.

Rıza Öğretmen’in öğrencilerinde bu özelliklerin gözlenmesini sağlayan yaklaşımın aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A) Anlamlı öğrenme
B) Çoklu zekâ kuramı
C) Aktif öğrenme
D) Okulda öğrenme
E) Beyin temelli öğrenme

Çözüm:öğretmenin öğrenme sürecinde gerçek­leştirdiği etkinliklerde öğrencilerinin öz de­netim becerilerine dayalı olarak enerjilerini öğrendiklerini kalıcı hâle getirmek için har­camalarını ve kendilerine göre öğrenme yolları geliştirerek akademik öz güven be­cerilerini geliştirmelerini sağlamaya çalış­ması, onun bu süreçte aktif öğrenme yaklaşımını kullandığını gözlenmektedir, Aklif öğrenme: öğrencilerde güven duygusunu geliştiren, derslerde katılımcı ve enerjik olmasına yardımcı olan, öz denetime sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan, işbirlikli ortamlarda çalışmayı kolaylaştıran bir öğretim modelidir. Aktif öğrenme ortam­larında öğrencilerin sürece etkin katılımı artar, canlı ve eğlenceli bir öğrenme orta­mı oluşturulur. Bilginin anlamlandırılması, sorgulanması, uygulanması ve tartışılması önemlidir. Aktif öğrenmede tüm süreçle öğrenci merkezli olarak yürütülür. Söz ko­nusu öğretmenin de öğrenme sürecinde bu anlayış doğrultusunda faaliyetler ger­çekleştirdiği görülmektedir.Cevap C

yatay

20)Bilişsel çıraklık yönteminin uygulama süreci analiz edil­diğinde öğrenci, öğrenmeye öğretimi gerçekleştirecek uzmanı izleyerek başlar. Ardından bu uzmanın deste­ğiyle beceriyi yerine getirmeye çalışır ve her başarılı adımıyla beraber uzman desteği biraz daha azalır. Sü­recin başında söz konusu becerinin yapılmasına katkı sağlayan öğrenci, sürecin sonunda bağımsız şekilde bu beceriyi yapar hâle gelir. Bu sürecin etkili şekilde tamamlanabilmesi ise uygulamada öğrencilerin işlem adımlarını eksiksiz şekilde öğrenebilmeleriyle doğrudan ilgilidir.

Buna göre öğrenme – öğretme sürecinde bilişsel çıraklık yönteminden etkili şekilde yararlanmak is­teyen bir öğretmenin aşağıdakilerden özellikle hangisine dikkat etmesi gerektiği söylenebilir?

A) Süreçte öğrencilere gerekli dönüt ve düzeltmeleri anında sunmaya
B) Öğretilecek beceriyi dersin başında teorik olarak açıklamaya
C) Öğrencileri kendi problem çözme biçimlerine göre yönlendirmeye
D) Giderek karmaşıklaşan bir görev sıralaması oluştur­maya
E) Öğrencilerin yapamadıkları işlem adımlarını gör­mezden gelmeye

Çözüm: Bilişsel çıraklık, öğrenme sürecinde öğren­cinin ilgili konuda uzman olan kişiyi gözle­yerek ve onun giderek azalan desteğiyle öğrenmeyi gerçekleştirmesidir. Bu öğren­me tekniğinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için en temel nokta, tekniğin uygulan­dığı süreçte öğrencilerin ilgili becerinin ge­rektirdiği İşlem adımlarını eksiksiz şekilde öğrenmeleridir. Bu unsur göz önüne alın­dığında öğretmenlerin öğrencilerin yaptıkları her işlem için onlara gerekli dönülleri vermesi ve varsa yanlışlarına İlişkin gerekli düzeltmeleri sunması hayati bir öneme sahiptir. Bu şekilde öğrencilerin eksik yada yanlış öğrenmelerinin önüne geçilerek onların öğretimi gerçekleştirilmek istenen becerileri tam ve doğru bir şekilde öğren­meleri sağlanmış olacaktır. Cevap A

DEVAMI >>> 21 – 40 Arası

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.