KPSS Türkçe Deneme Sınavı – Çözümlü – 2

11 Kasım 2014 tarihinde tarafından eklendi.

1. – 2. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

(I) Hemen her cuma, her pazar Galata’daki “Amerika”ya da biraz ötede bulunan “Avrupa” tiyatrosuna gidiyordum.
(II) Küçük Amelya sahnede boy gösterdi mi yıllardan beri düzelmek bilmeyen dili, kekremsi sesiyle,
güfteye uygun gemici miçosu kılık kıyafeti ile şarkısını söylemeye başlardı, (III) Hele sarhoş taklidi ile okuyunca
şarkıyı, büyük bir “furi” kopardı seyirciden. (IV) Furi;alabildiğine el çırpmak, alabildiğine tepinmekti. (V) Fesini
çıkaran, baston, peşkir, mendil sallayan yüzlerce kişinin bu yoldaki tavırları beni de coştururdu

1)Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir kavram, tanımıyla birlikte verilmiştir?

A) I B) ll. C)III. D) IV. E) V

Çözüm:Tanım; herhangi bir Kavramı, varlığı ayırıcı nitelikleriyle belirtmek demektir. Buna göre parçadaki I, II, III ve V numaralı cümlelerde herhangi bir tanım yapılmamıştır IV numaralı cümlede ise “Furi nedir?” sorusunun cevabı verilmiş ve “furi’ nin tanımı yapılmıştır.Cevap D

yatay

2)Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde duyular arası aktarma vardır?

A) I.    B) ll.     C) III     D) IV.     E) V.

Çözüm:Duyularımıza hitap eden ayrıntılar, mecazlaşma yoluyla ilgili oldukları duyu alanından başka bir duyu alanına geçebilir.Buna duyular arası aktarma denir Bu bilgiler doğrultusunda cümleleri incelediğimizde I, III, IV ve V numaralı cümlelerde duyu aktarmasının olmadığını görürüz. II numaralı cümlede ise tatma duyusuna yönelik“kekremsi” sözcüğü, işitme duyusuna aktarılmış ve “kekremsi ses” ifadesi ortaya çıkmıştır.Cevap B

yatay

3.ve 4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Gülten Akın, ilk kitabında çok özgün duyarlıkları, şiirimizin çok kullanılmış biçimleri içinde verme çabasındaydı.
Yaşam üzerine, doğruluk, dürüstlük üzerine söylenmişşiirler, anlam bakımından rahat; bildiri bakımından yoğundu.
Bunlarda mükemmel bir şiirin ilk tohumları vardıama bu tohumlar henüz çatlamamı şiardı. Bu tohumlarçatladıktan sonradır ki Gülten Akın “türkü düzenindenuzak türküler” yazdı, şiirlerinde yeni Anadolu havasınıvermeye başladı.

3)Bu parçada altı çizili sözle, sözü edilen şiire ilişkin olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şairin, şiirsel yeteneğini sezdirdiği
B) İçeriğinin yeni olduğu
C) Klasik kalıplar içinde yazıldığı
D) Temasını yaşamdan aldığı
E) Anlaşılır bir dille oluşturulduğu

Çözüm:Parçada; bir şairin, ilk kitabındaki şiirlerinden yola çıkılarak geldiği nokta hakkında bilgi verilmekte ve şairin, daha ilk şiirlerinde iyi bir şair olacağı izlenimi verdiğinden söz edilmektedir Bu açıklama doğrultusunda parçadaki altı çizili sözü incelediğimizde şairle ilgili olarak anlatılmak istenenin B,C, D ve E seçeneklerindekilerin herhangi birinde değil, A seçeneğinde verildiğini görürüz.Cevap A

yatay

4)I. İletisi olan şiirlerdir.
II. Toplumsal içeriklidir.
III. Biçimsel değişiklik geçirmiştir.

Bu parçadan, Gülten Akın’ın şiirleri ile ilgili olarak yukarıdakilerin hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III    D) I ve II     E) II ve III

Çözüm:Parçadaki “anlam bakımından rahat, bildiri bakımından yoğundu” ifadesinden I numaralı belirlemeye, “ilk kitabında … şiirimizin çok kullanılmış biçimleri içinde verme çabasındaydı”ve “…‘türkü düzeninden uzak türküler’ yazdı, şiirlerinde yeni Anadolu havasını vermeye başladı” ifadelerinden III numaralı belirlemeye bu parçadan Gülten Akın’ın şiirleri ile İlgili olarak ulaşılabilir.Ancak parçada Gülten Akın’ın şiirlerinin toplumsal içerikli olduğuna dair herhangi bir ipucu olmadığından II numaralı belirlemeye ulaşılamaz.Cevap B

yatay

5.- 7 soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

(I) Halk arasında “göz tansiyonu” olarak bilinen glokom,göz içi basıncının yükselmesiyle görme sinirinin giderek zayıflamasına böylece de görme kaybına yol açan ciddi bir sorun. (II) Hastalığı, “göz içi basıncının artması” olarak tarif edebiliriz; (III) Göz içi sıvısının dışarı atılmasını sağlayan kanallarda yapısal olarak tıkanıklık oluşması veya bazı hastalıklar, bu sıvının göz içinde kalıp basınç oluşturmasına yol açıyor. (IV) Bu basınç da göz sinirlerine zarar veriyor. (V) Oluşan hastalık, herhangi bir belirti vermeden ilerlerse körlüğe dahi neden oluyor. (VI) Buhastalık, uzun zaman belirti vermeden ilerleyebildiği vegörme kaybının başladığı aşamaya kadar fark edilmediğiiçin “sinsi hastalık” olarak adlandınlıyor.

5)Bu parçada glokom ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?

A) Her yaş grubunda görülebildiğine
B) Sadece bazı tiplerinin belirti verdiğine
C) Düzenli muayene ile tespit edilebildiğine
D) Son gelişmelerle tedavisinin mümkün olduğuna
E) İnsan sağlığı için ağır sonuçlar doğurabildiğine

Çözüm:Parçada glokom ile ilgili olarak A, B, C veD seçeneklerinde verilenlerin herhangi birine değinilmemiştir Ancak parçada “…görme kaybına yol açan ciddi bir sorun.” ve“…körlüğe dahi neden oluyor” yargılayan glokomun “insan sağlığı için ağır sonuçlar doğurabildiğine” değinilmiştir.Cevap E

yatay

6) Bu parçaya göre
I. göz yapısıyla ilgili değişiklik,
II. önceden oluşan sağlık sorunları,
III. görme alanındaki bozukluk

belirlemelerinden hangileri glokomun oluşmasında etkili değildir?

A) Yalnızı B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

Çözüm:Parçadaki “Göz içi sıvısının dışarı atılmasını sağlayan kanallarda yapısal olarak tıkanıklık oluşması veya bazı hastalıklar,bu sıvının göz içinde kalıp basınç oluşturmasına yol açıyor” cümlesine göre I ve II numaralı belirlemeler, glokomun oluşmasında etkilidir Ancak III numaralı belirlemenin glokomun oluşmasında etkili olduğuna dair parçada herhangi bir ipucu yoktur.Cevap C

yatay

7) Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı, gerekçesiyle birlikte verilmiştir?

A) II     B) III.     C) IV.     D) V.    E) VI.

Çözüm:Parçadaki VI numaralı cümlede yargı, gerekçesiyle birlikte verilmiştir Bu cümlede söz konusu hastalığın “sinsi hastalık” olarak adlandırılmasının nedeni, “uzun zaman belirti vermeden ilerleyebildiği ve görme kaybının başladığı aşamaya kadar farkedilmediği için” biçiminde açıklanmıştır.Cevap E

yatay

8-10 soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Bir dershanedeki A, B, C, D, E, F, G ve H isimli fizik yada kimya öğretmenleri akıllı tahta ya da laminant beyaz tahta kullanarak ders anlatmaktadırlar.

Bu dershane de branş öğretmenleri ve kullandıkları tahtalar ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir

• Her öğretmen yalnız bir tür tahta kullanmaktadır.Akıllı tahta kullanan öğretmen sayısı üçtür
• Fizik öğretmeni olan üç kişi vardır
• A ve B aynı dersin öğretmenleridir fakat farklı tür tahta kullanmışlardır
• D ve E aynı tür tahta kullanmış farklı dersin öğretmenleridir. Akıllı tahta kullanan H, C ile aynı branşın öğretmenidir
• Fizik öğretmeni olan F akıllı tahta kullanmıştır

şşş

 

Fizik öğretmeni 3 kişi ise kimya öğretmeni 5 kişidir, Akıllı tahta kullanan 3 kişi İse laminant beyaz tahta kullanan 5 kişidir.
Aynı branş farklı tahta kullandığından pya da üüAynı tür tahta, farklı branş olduklarından yy  ya da  ww dir.

H akıllı tahta kullandığından ve C ile aynı branşta olduklarından fizik öğretmeni olamazlar Akıllı tahta kullanan 1 kişi kaldığından
H akıllı tahta C laminant beyaz tahta kullanmıştır.Geriye G kaldığından fizik öğretmeni ve laminant beyaz tahta kullanmıştır.

yatay

8)Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) E isimli kişi kimya öğretmenidir
B) D isimli kişi fizik öğretmenidir
C) A isimli öğretmen akıllı tahta kullanmıştır
D) G isimli öğretmen laminant beyaz tahta kullanmıştır
E) B isimli kişi fizik öğretmenidir

Çözüm:Yukarıdaki tablo incelenirse G nin kesinlikle laminant beyaz tahta kullandığı görülür. Cevap D

yatay

9)Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) G isimli kişi fizik öğretmenidir
B) C isimli kişi fizik öğretmenidir
C) H isimli kişi kimya öğretmenidir
D) B isimli kişi kimya öğretmenidir
E) A isimli öğretmen laminant beyaz tahta kullanmıştır.

Çözüm:Yukarıdaki tablo incelendiğinde C nin fizik öğretmeni olmadığı kesindir. Cevap C

yatay

10)  I.A           II. B           III. D

B ile E isimli kişilerin aynı branşın öğretmeni oldukları bilinirse yukarıdaki öğretmenlerden hangilerinin hem branşları hem kullandıkları tahtalar kesinlikle bilinir?

A) Yalnız I     B) Yalnız II        C) Yalnız III       D) II ve III         E) I,II,III

Çözüm:B ile E aynı branşın öğretmenleri iseler E ve B isimli kişiler kimya öğretmenidir Yalnız B ile A yer değiştirilebilir olduğundan hangi tahtayı kullandıkları kesin değildir.Dolayısıyla D fizik öğretmeni ve laminant beyaz tahta kullanmıştır.Cevap C

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.