AYT Coğrafya Çözümlü Deneme Sınavı

11 Mart 2017 tarihinde tarafından eklendi.

s1

 

 

s2
A) Asya          B) Avrupa          C) Avustralya          D) Kuzey Amerika          E) Afrika

 

3. Ülkemizde mart ayının son haftası saatler ileri,ekim ayının son haftası ise tekrar geri alınır. Saatler ileri alındığında 45° Doğu meridyeninin yerel saati ulusal saat ayarı olarak kullanılır. Saatler geri alındığında ise 30° Doğu meridyeninin yerel saati ulusal saat ayarı olarak kullanılır.
Buna göre Mayıs ayında 37° Doğu meridyeninde yer alan Sivas’ta güneş en yüksek noktaya çıktığında kolumuzdaki saat kaçı gösterir?
A) 12:00          B) 12:37          C) 12:32          D) 12:08          E) 11:28

 

4. Aşağıda Türkiye’nin tarihsel süreçte göç aldığı ve göç verdiği bazı ülkeler verilmiştir.

 • I. Yunanistan’a mübadele göçü
 • II. ABD’ye beyin göçü
 • III. Almanya’ya işçi göçü
 • IV. İran’dan mülteci göçü

Buna göre hangilerinin siyasi sebeplere bağlı zorunlu göç olduğu söylenemez?
A) I ve II          B) II ve III          C) III ve IV          D) I ve III          E) II ve IV

 

s5
A) Asya kıtasında 2050 yılında nüfus azalacaktır.  B) Latin Amerika’nın nüfusunun dünya nüfusu içindeki oranı artacaktır.  C) Avrupa’nın nüfusunun dünya nüfusundaki oranı en fazla 1900 yılında olmuştur.  D) 2000 yılında Afrika’nın nüfusu Kuzey Amerika’dan fazladır.  E) 2050 yılında dünya nüfusuna oranla en az nüfus Avustralya kıtasında olacaktır.

 

s6
A) Akımları düzensizdir.  B) Geçirimsiz kayaçlar üzerindedir.  C) Suları sıcak veya ılıktır.  D) Farklı bölgelerde bulunurlar.  E) Beslenme kaynakları farklıdır.

 

s7
A) Enerji üretim maliyetinin  B) Çevresel faktörlerin  C) Barajların iklime olan etkisinin  D) Karbon emisyonlarının  E) Jeolojik şartların

 

8. Biyomlar birbirleri ile kesin sınırlarla ayrılmaz ve bazı alanlarda birbirleriyle kesişirler.
Buna göre aşağıda birbirleri ile kesişebilen biyomlar eşleştirilmesinde;

 • I. Savan biyomu-Yağmur ormanları biyomu
 • II. Tundra biyomu- Savan biyomu
 • III. Çalı biyomu-llıman çayırlar biyomu
 • IV. İğne yapraklı orman biyomu-llıman çayır biyomu
 • V. Yağmur ormanları biyomu- Tundra biyomu

biyomlarından hangilerinin yanlış olduğu söylenebilir?
A) I ve II          B) I ve III           C) III ve IV          D) IV ve V           E) II ve V

 

9. Aşağıda canlıların yeryüzündeki dağılış ve yaşayışında etkili olan beşeri faktörler verilmiştir.
Buna göre hangisinin canlılar üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkiye sahip olabileceği söylenebilir?
A) Sanayileşme          B) Kentleşme          C) Teknolojik gelişmeler          D) Ormansızlaştırma          E) Küresel ısınma

 

10. Geçmiş tarihi dönemlerde şehirlerin etki alanlarını belirleyen temel faktörün devletlerin sahip oldukları ticaret yolları ile sınırlı olduğu görülmektedir. Örneğin İpek ve Baharat yollarına sahip olan Osmanlı Devleti bu özelliği ile eski dünya karaları içerisindeki devletlere göre daha geniş bir etki alanına sahipti.
Yukarıdaki paragrafa göre şehirlerin etki alanını belirleyen temel etmen olarak ticaret yolları kabul edilirse aşağıdaki şehirlerden hangisinin tarihi dönemlerde etki alanının diğerleri kadar geniş olduğu söylenemez?
A) Şam          B) Mısır          C) Roma          D) Yeni Delhi          E) Essen

 

11. İsrail elmas rezervleri bakımından fakir bir ülke olmasına rağmen dünya elmas işçiliğinde ön sıralarda yer almaktadır.
Bunda;

 • I. Elmas ürünlerine rağbetin fazla olması
 • II. Dağıtım faaliyetlerinin gelişmişliği
 • III. Pazarlama olanaklarının varlığı
 • IV. Teknolojik gelişmelerin üretim-tüketim-dağıtım faaliyetlerine etkisi
 • V. Sömürgecilik anlayışının ortaya çıkması

faktörlerinden hangisi etkili olmamıştır?
A) I          B) II          C) III          D) IV          E) V

 

12. Bir ürüne olan talebin artması ve tüketiminin yaygınlaşması o ürünü asıl yetişme alanından çıkararak farklı ülke ve bölgelerde üretimini yaygınlaştırır.
Buna göre Türkiye’de;

 • I. Çay
 • II. Muz
 • III. Kivi
 • IV. Fındık
 • V. Antepfıstığı

ürünlerinden hangilerinin yetiştiriciliğinin artması yukarıdaki paragraftaki durumla açıklanamaz?
A) I ve II          B) II veIII          C) III ve IV          D) IV ve V           E) I ve V

 

13. Türkiye’nin üzerinde bulunduğu Anadolu Yarımadası doğal ve beşeri pek çok özelliği ile medeniyetlerin merkezi olmuştur.
Anadolu Yarımadası’nın bu özelliği kazanmasında etkili olan aşağıdaki faktörlerden hangisi diğerlerini de içine alan daha geniş bir kavrama sahiptir?
A) İklimi     B) Ticaret yollarına yakınlığı     C) Jeopolitik konumu     D) Boğazlara sahip oluşu     E) Su kaynakları

 

14. Konya’da tarımdaki su sıkıntısı yer altı sularına aşırı yüklenmeyi beraberinde getirmiş, bu durum ise bölgenin su sıkıntısını arttırmasına yol açmıştır.
Yukarıdaki açıklamada verilen durumun;

 • I. Ekosistemlerin işleyişine insan müdahalesi
 • II. Atıkların çevreye olan etkisi
 • III. İnsanın teknolojiye olan etkisi
 • IV. İnsanın doğaya olan etkisi
 • V. Su döngüsüne insan müdahalesi

durumlarından hangilerine örnek olması beklenemez?
A) I ve II         B) II ve III          C) III ve IV          D) IV ve V           E) I ve V

 

15. Türkiye jeopolitik önemi nedeniyle pek çok sorunla uğraşmak zorunda kalmıştır. Bazılarını hukuken çözmüş olsa da bazıları da günümüze kadar bir sorun olarak devam etmiştir.
Buna göre;

 • I. Musul Sorunu
 • II. Kıbrıs Sorunu
 • III. Boğazlar Sorunu
 • IV. Batı Trakya Sorunu
 • V. Suriye Sorunu

sorunlarından hangileri günümüze kadar devam eden çözümlenmemiş sorunlardandır?
A) I ve II          B) II ve V          C) II ve III         D) III ve IV           E) IV ve V

 

16. Bir ülkedeki ortalama yaşam uzunluğu, okuryazar oranı, eğitim ve yaşam düzeyi olarak tanımlanan insani gelişme endeksinin yüksekliği ülkelerin kalkınma oranları ile doğru orantılıdır.
Paragrafta verilen bilgiye göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde insani gelişme endeksi daha yüksektir?
A) Norveç          B) Bulgaristan          C) Brezilya          D) Çin          E) Meksika

 

17. Doğal kaynakların varlığı gelişmişlikte önemli bir etmendir. Ancak bu etmen tek başına gelişmişlikte etkili olmamaktadır. Var olan doğal kaynaklar teknik bilgi ve sermaye olanakları ile değerlendirilirse ülke kalkınması hızlanır. Teknik bilgi ve sermaye yoksunu ülkeler doğal kaynaklarını tam değerlendirememektedir.
Buna göre;

 • I. Nijerya
 • II. Japonya
 • III. Kanada
 • IV. Rusya
 • V. Azerbaycan

ülkelerinden hangileri bu ülkelere örnektir?
A) I ve II          B) II ve III          C) III ve IV          D) IV ve V           E) I ve V

 

18. Türkiye’nin petrol ve doğal gaz kaynaklan bakımından zengin ülkelere yakın olması ülkeyi enerji nakil hatlarının kavşağı durumuna getirmiş böylelikle Türkiye doğu batı enerji koridorunun batı kanadında önemli bir ülke haline gelmiştir.
Buna göre aşağıda verilen ülkelerden hangilerine yakın olması Türkiye’nin enerji nakil hattının batı kanadında önemli bir ülke olmasında etkili olmamıştır?
A) İran          B) Azerbaycan          C) Bulgaristan          D) Irak          E) Türkmenistan

 

19. Aşağıda bazı uluslararası kuruluşlar verilmiştir.

 • I. BM
 • II. İKO
 • III. NATO
 • IV. OECD
 • V. Dünya Bankası

Buna göre Türkiye’nin yukarıdaki kuruluşlardan hangilerine olan üyeliğinin askeri ve siyasi politikalarla bir bağlantısı yoktur?
A) I ve II          B) II ve III         C) III ve IV          D) IV ve V           E) I ve V

20. Aşağıda doğadaki tehlikelerden bazıları verilmiştir.

 • I. Deprem
 • II. Voikanizma
 • III. Tayfun
 • IV. Hortum

Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde coğrafi konum ile jeolojik yapısı nedeniyle bu tehlikelerin risk taşımadığı söylenebilir?
A) İsveç          B) Meksika          C) Brezilya         D) Çin          E) Endonezya

 

21. Nüfusun niteliğini, niceliğini ve dağılışını değiştirmeye yönelik yapılan bilinçli çalışmalara nüfus politikası denir. Ülkelerin nüfus politikaları siyasal, sosyal ve ekonomik yönleriyle ele alınmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de uygulanan nüfus politikalarının ekonomik yönlerinden değildir?
A) Demografik yatırımları azaltma  B) İş gücü ve iş olanaklarını dengeleme  C) Kişi başına düşen milli geliri artırma  D) Demografik yatırımları ekonomik yatırımlara aktarma  E) Sosyal hizmetlerin kalitesini arttırma

 

s22
A) En fazla ihracat Ukrayna ile yapılmıştır.  B) Ukrayna ile olan dış ticaret hacmi Almanya’dan fazladır.  C) Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içinde en fazla dış ticaret hacmi Özbekistan’ladır.  D) Azerbaycan’dan petrol alışverişi dış ticaret hacmini arttırmıştır.  E) Baltık ülkeleri ile hiç ticaret yapılmamıştır.

 

s23
A) 2050 yılında nüfus artış hızı azalacaktır.  B) 1960 yılında dünya nüfusu en yüksek düzeye çıkmıştır.  C) Yıllara göre nüfus artış hızı değişimi düzenli değildir.
D) 2010 yılından sonra nüfus artış hızı sürekli azalacaktır.  E) 1960-1970 yılları arasında nüfus artış hızı en yüksek orana ulaşmıştır.

 

24. Aşağıda Türkiye’deki bazı bölgesel planlar verilmiştir.

 • I. DAP
 • II. ZBK
 • III. GAP
 • IV. Yeşilırmak HGP
 • V. DOKAP

Buna göre hangilerinin uygulama alanlarında limancılık faaliyetlerini geliştirme ve yaygınlaştırma amacı yer almaz?
A) I ve II          B) II ve III          C) I ve III          D) III ve IV          E) IV ve V

 

ÇÖZÜMLER 4

LYS Coğrafya Çözümlü Deneme Sınavı Çözümleri

1. 1. şekil 21 Haziran 2. şekil ise 21 Aralık tarihinde gerçekleşmektedir.
Cevap: D

 

2.Verilen harita üzerinde Avustralya gözükmemektedir.
Cevap: C

 

3. Mayıs ayında yaz uygulaması yapıldığından 45 derece meridyeninin yerel saati ulusal saat ayarı olarak alınır. Güneş 45 derece meridyeninde en yüksek noktaya çıktığında daha batıda yer alan Sivasta daha sonra tepe noktasına çıkacaktır. 45 doğuyla Sivas (37) arasında 8 meridyen fark olduğundan 4 x 8 = 32 dakika sonra güneş en yüksek noktaya ulaşacaktır. Cevap 12:32 dir.
Cevap: C

 

4. Beyin ve işçi göçleri ekonomik sebeplere bağlı olarak ortaya çıkar.
Cevap: B

 

5. Haritada dünya nüfusunun kıtalara oransal dağılımı verilmiştir. Oran, miktar hakkında bilgi vermemektedir. 2050 yılında Asya kıtasının toplam dünya nüfusu içindeki oranı azalacaktır. Diğer kıtalarda nüfusun daha fazla artması Asya kıtasının nüfus oranını azaltabilir.
Cevap: A

 

6. Kaynak sularının ısılarını farklılaştıran temel etmen beslenme kaynaklarıdır. Yer üstü suları ile beslenen kaynakların (vadi kaynağı) suları soğuk iken yer altı suları ile (magmatik) beslenen kaynakların (fay kaynağı) suları sıcaktır.
Cevap: E

 

7. Topografya haritasında bölgede yerleşmelerin ve tarım alanlarının varlığı göze çarpmaktadır. Dolayısıyla buralara yapılan baraj bu alanları sular altında bırakabilmektedir. Bu da çevresel faktörlerin dikkate alınmadığını göstermektedir.
Cevap: B

 

8. Tundra biyomu yüksek enlemlerde (kutup altı iklim bölgelerinde) savan ve ekvatoral yağmur ormanları biyomu ise alçak enlemlerde (tropikal iklim bölgelerinde) görülmektedir. Dolayısıyla bu biyomların kesişmesi mümkün değildir.
Cevap: E

 

9. Canlıların yeryüzündeki dağılış ve yaşayışında sanayileşme, kentleşme, ormansızlaştırma ve küresel ısınma canlıların yaşam alanını daralttığından olumsuz etkiye sahiptir. Ancak teknolojik gelişmeler olumsuz etkilerinin yanında olumlu etkide de bulunabilir.
Cevap: C

 

10. Şam, Mısır, Roma ve Yeni Delhi tarihi dönemlerde önemli ticaret yollarının (İpek, Baharat yolu) kavşağında bulunduğundan önemli bir konuma sahipti.
Cevap: E

 

11. Bir malın üretimi, tüketim ve dağıtım olanaklarının varlığına bağlıdır. Elmas ürünlerine rağbet, pazarlama olanakları, dağıtım faaliyetlerinin gelişmişliği ve tüm bunları sağlayan teknolojik gelişmeler İsrail’i elmas işçiliğinde önemli bir yere getirmiştir. Sömürgecilik anlayışı günümüz koşullarında geçerli değildir.
Cevap: E

 

12. Bir ürüne olan talebin artması ve tüketiminin yaygınlaşması o ürünü asıl yetişme alanından çıkararak farklı ülke ve bölgelerde üretimini yaygınlaştırır. Ancak fındık ve Antep fıstığının anavatanı Türkiye’dir. Çay, muz ve kivi yetiştiriciliği daha sonra başlamıştır.
Cevap: D

 

13. İklim, ticaret yollarına yakınlık boğazlar ve su kaynaklarına sahip olma Türkiye’nin jeopolitiği ile ilgili bir durumdur.
Cevap: C

 

14. Konya’nın yer altı sularının beşeri nedenlerle azalması su döngüsüne, doğaya ve ekosistemlere insan müdahalesine bir örnek oluşturur. Ancak paragrafta atıklar ve teknoloji ile ilgili bir durum söz konusu değildir.
Cevap: B

 

15. Batı Trakya sorunu Lozan’la, Musul sorunu 1926 yılında, boğazlar sorunu 1936 yılında çözülmüştür. Kıbrıs sorunu ve Suriye sorunu hala devam etmektedir.
Cevap: B

 

16. Norveç’in insani gelişme endeksi diğer ülkelerden daha yüksektir.
Cevap: A

 

17. Nijerya ve Azerbaycan doğal kaynaklar bakımından zengin olmasına rağmen teknik bilgi ve sermaye yetersizliği nedeniyle doğal kaynaklarını değerlendirememektedir.
Cevap: E

 

18. Türkiye enerji kaynakları bakımından zengin Orta Doğu, Kafkas ve Hazar ülkelerine yakın olması dolayısıyla enerji naklinin batı kanadında önemli bir ülke konumundadır. Azerbaycan, İran, Irak, Türkmenistan bu ülkelerden bazılarıdır.
Cevap: C

 

19. BM ve İKO siyasi, NATO askeri örgütlerdendir.
Cevap: D

 

20. İsveç masif (eski oturmuş sert) arazilerde olduğundan deprem ve volkanizma açısından, yüksek enlemlerde olduğundan Tayfun ve Hortum bakımından risksiz bir alandadır.
Cevap: A

 

21. Sosyal hizmetlerin kalitesini arttırma nüfus politikalarının sosyal yönü ile ilgilidir.
Cevap: E

 

22. Grafikte Türkiye’nin BDT ülkeleri ile dış ticaret hacminin oranı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Rusya’nın ihracatı ile ilgili bir bilgi yoktur. Almanya’nın dış ticaret hacmi gösterilmemiştir. Azerbaycan’dan petrol alındığına, Baltık ülkeleri ile ticaret yapıldığına dair bilgi yoktur. Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Türkmenistan Orta Asya Türk Cumhuriyetleridir.
Cevap: C

 

23. Grafikte dünya nüfusunun artış oranı verilmiştir. Nüfus artış oranı nüfus miktarı ile ilgili bilgi vermez.
Cevap: E

 

24. DAP ve GAP’ın uygulama alanı olan bölgelerin denize kıyısı yoktur.
Cevap: C

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.