KPSS Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı – Çözümlü 3

24 Haziran 2014 tarihinde tarafından eklendi.

41)Yapılan birçok araştırma bilgisayar oyunlarının çocuk­larda hiperaktivite, epilepsi nöbetleri, şiddete yatkınlık gibi fiziksel, bilişsel ve sosyal zararlara yol açtığını gös­termiştir Bu yüzden bu tür sorunların görüldüğü çocuklarda son beş yılda ciddi bir artış gözlenmiştir. Oyun oynamanın çocukların gelişiminde önemli yararı oldu­ğundan çocukları sosyal sokak oyunlarına yönlendir­mek daha faydalıdır Böylece çocuklar geçmiş yıllardaki gibi daha sağlıklı olacaktır.

Bu açıklamaya göre bilgisayar oyunlarından kay­naklı sorunların son beş yılda ciddi şekilde artması gelişim psikolojisinde ele alınan hangi kavram ile açıklanabilir?

A) Kalıtım       B) Hazırbulunuşluk         C) Tarihsel zaman         D) Olgunlaşma        E) Büyüme

Çözüm: Belli bir fiziki çevrede belli bir zaman dili­minde gerçekleşen olayların o olaylara tanıklık eden kişiler üzerindeki etkisi
“ta­rihsel zaman” kavramı ile açıklanır. Soruda geçen araştırmada son beş yılda bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki etkisi anlatılmıştır. Dolayısıyla çocuklann yaşadığı zaman ve bu zamanda varolan oyun türle­rinin çocuklar üzerindeki etkisi en iyi tarih­sel zamanla açıklanır.Cevap C

yatay

42) Gelişim psikolojisi ile ilgili aşağıdaki İfadelerden hangisi yanlıştır?

A) Fiziksel gelişimin en hızlı olduğu dönem doğum ön­cesidir.
B) Ergenlik döneminde erkeklerde kas, kızlarda yağ oranında artış olur.
C) Okul döneminin başlarmda kız çocuklarında ince motor kasların gelişimi tamamlanmış olur.
D) Erkeklerde boy uzaması 20-25 yaş arasında durur­ken kızlarda 15-20 yaş arasında durur.
E) Okul döneminin sonuna gelmiş bir çocuğun kişisel bağımsızlığı kazanması beklenir.

Çözüm:İnce motor kasların gelişimi okul dönemi­nin başlarında değil,ve sonlarında tamamlanır. Dolayısıyla C seçeneğinde verilen bilgiler yanlış olup diğer ‘seçeneklerdeki bilgiler doğrudur. Cevap C

yatay

43)Anasınıfına giden çocukların yaratıcı düşünme beceri­leri üzerinde yapılan bir çalışmaya göre köy çocukları ile kent çocukları arasında yaratıcılık, akıcılık, orijinal­lik, problem çözme hızı açısından kent çocukları lehine önemli farklılıklar olduğu saptanmıştır.

Bu araştırma sonuçlan yaratıcı düşünme becerisi üzerinde aşağıdaki faktörlerden hangisinin daha et­kili olduğunu göstermektedir?

A) Kalıtım     B) Çevre      C) Zaman       D) Olgunlaşma         E) Hazırbulunuşluk

Çözüm:Gelişimi etkileyen temel faktörlerden biri çevredir. Bireyin kalıtımla getirdiği özellik­lerin ne kadar gelişeceğini bireyin yaşadığı çevre belirler. Kent çocuklarının köy çocuk­larına göre yaratıcı düşünce becerilerinin daha ileride olması; kent çocuklarının be­cerilerini geliştirecek çevresel imkânlara (bilgisayar ve diğer eğitim olanaktan) sahip olmaları, köy çocuklarının ise bu olanak­lara sahip olmamalarından kaynaklanır. Dolayısıyla bu durum çevre kavramı ile açıklanır.. Cevap B

yatay

44) 1902 yılında Almanya’da doğan Eric, ergenlik yıllarında babasının aslında Öz babası olmadığını öğrenir ve de­rin bir kimlik krizi yaşar. Liseyi bitirdikten sonra babası sürekli doktor olmasını ister ancak Eric, sisteme karşı olduğundan okumak istemez ve Avrupa’yı dolaşan bir ressam olmayı seçer. Viyana’da psikoloji ile ilgilenen ailelerin çocuklarına resim dersleri verirken Sigmund Freud’un kızı Anna Freud’la tanışır. Psikolojiye ilgi du­yar. Psikoloji bitiminin kendisine en uygun alan olduğuna karar verir. Anna Freud’la özellikle kişilik gelişimi üzeri­ne çalışmalar yapar. Bu alanda çok başanlı olur. Öyle ki formal bir üniversite hayatı olmadığı hâlde Amerika’nın en büyük üniversitelerinde öğretim üyeliği yapar.

Psikososyal kişilik kuramını ortaya atan Eric Ericson’un yukarıda anlatılan yaşam hikayesi göz önü­ne alındığında onun hangi kimlik statüsünde oldu­ğu söylenebilir?

A) Dağınık        B) Başarılı        C) İpotekli          D) Moratoryum     E) Sorumsuz

Çözüm:Bireyin yapabileceklerine ilişkin gerçekçi bir arayışa girmesi ve bu arayışın sonun­da beklentilerine ve niteliklerine uygun bir tercih yapması başarılı kimlik olarak nite­lendirilir, Erik kimlik krizi yaşadıktan sonra babasının doktor olma isteğine karşı çıka­rak önce ressam olmak ister. Daha sonra ise kendisine en uygun olduğunu düşün­düğü ve büyük basanlar sağladığı psikoloji alanında çalışmaya başlayarak başanlı bir kimlik statüsüne sahip olduğunu göster­miştir. Cevap B

yatay

45)Altı yaşındaki Ayşe, parkta oyun oynarken çok iri bir kö­peğin saldırısına uğrar ve kolundan yaralanır. Bu olay­dan üç ay sonra annesi ile hayvanat bahçesine giden Ayşe, köpeklerin bulunduğu alanda dolaşırken çok ha­reketli olan iri bir köpeğin kafesine yaklaşamaz, köpeğin saldıracağını düşünür ve ağlar. Ayşe başka bir kafeste yine iri bir köpek görür ancak bu köpek çok sakin ve ha­reketsiz durduğundan onun saldırmayacağını düşünür ve korkmadan yanına yaklaşır.

Ayşe’nin en son gördüğü köpeğin de saldırgan olma ihtimaline karşı hareketsiz durduğu için saldırmayacağını düşünmesi, Piaget’in bilişsel gelişim kuramında ele alman aşağıdaki kavramlardan han­gisi ile açıklanabilir?

A) Canlandırmacılık B) Örgütleme C) Özelden özele akil yürütme D) Tek yönlü sınıflama E) Benmerkezcilik

Çözüm:Çocuğun kendi yaşantılarından hareketle iki özel durum arasında kurulamayacak bir bağlantı kurup bu yönde çıkarımlarda bulunmasına özelden özele akıl yürütme denir. Ayşe çok iri ve hareketli bir köpeğin saldırısına uğraması ile üç ay sonra karşı­laştığı çok iri ve hareketli köpeğin de saldı­racağını düşünerek ondan uzak durmuştur. Oysaki oldukça iri ancak hareketsiz olan bir köpekten korkmamıştır. Bu durumda Ayşe hareketli olmayla saldırgan olma ara­sında ilişki kurmuştur. Bu durum özelden özele akıl yürütmeye örnek olur. Cevap C

yatay

46) Şenay Hanım beş yaşındaki kızı ile ilgilenmesi için bir bakıcı ile anlaşır. Şenay Hanım her akşam eve geldi­ğinde çocuğunu çok mutlu görür. Kızma gününün nasıl geçtiğini sorduğunda kızı hep güzel şeyler anlatır. Şenay Hanım bir gün arkadaşları ile bu konu hakkında sohbet ederken bir arkadaşı o bakıcının çok iyi biri olmadığını,hakkında çok kötü söylentiler dolaştığını söyler. Şenay Hanım önce bu söylentilere inanmaz ancak bir gün eve gizli kamera yerleştirir. Akşam eve gelip kameradaki görüntüleri izlediğinde şoke olur. Bakıcı akşama kadar kızına çok kötü davranmış ancak akşama doğru çok iyi davranıp, kızının sevdiği oyunları oynamıştır, ikinci günde bu görüntüleri izleyen Şenay Hanım, bakıcı ile olan anlaşmasını bozar ve bakıcıyı savcılığa şikâyet eder.

Bakıcının günün büyük kısmında çocuğa kötü dav­ranmasına rağmen çocuğun akşam Şenay Hanım’a güzel şeyler anlatım ası, Piaget’nin bilişsel gelişim kuramındaki hangi kavram ile açıklanır?

A) Kişi sürekliliği     B) Benmerkezcilik       C) Özelden özele akıl yürütme     D) Odaklanma     E) Örgütleme

Çözüm:Piaget’ye göre işlem öncesi dönemde yer alan çocuklar nesnelerin, olayların ve kişi­lerin yalnızca bir özelliğine dikkat edip aynı anda birden fazla özelliğine dikkat ede­mezler. Bu durum odaklanma kavramı ile açıklanır Soruda Şenay Hanım’ın beş ya­şındaki kızının gün içinde yaşadığı birçok kötü olayı söylemeyip yalnızca son yap­tıklarından bahsetmesi çocuğun yalnızca son yaptığı etkinliğe odaklandığını gösterir.Cevap D

yatay

47)Bir kamu kurumunda gene! müdür olan Kemal Bey hiç evlenmemiştir ve yalnız yaşamaktadır. Bir gün yakın ar­kadaşı Osman Bey, Kemal Bey’e bir sohbet sırasında niçin evlenmediğini sorar. Kemal Bey derin bir iç çeker ve anlatmaya başlar: “23 yaşındaydım üniversiteyi yeni bitirmiş görev için İzmir’e atanmıştım. Orada çok güzel bir kız olan Sevda ile tanıştım. İlk gördüğüm de vurulmuştum. O da beni çok sevmişti. Evlenmeyi düşünüyor­duk ancak ailesi beni kabul etmedi. Bu durum Sevda’yı da sarsmıştı. Sonra ne olduysa anlamadım bana karşı çok soğuk davranmaya başladı. Sonra da babası yük­sek lisans eğitimi için Sevda’yı İngiltere’ye gönderdi.

O günden sonra benim için aşk defteri kapandı.’’ der.Kemal Bey’in bu yaşantısından yola çıkarak psiko- sosyal kişilik kuramına göre hangi dönemde sorun yaşadığı söylenebilir?

A) Temel güvene karşı güvensizlik
B) Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk
C) Üretkenliğe karşı durgunluk
D) Yakınlığa karşı yalıtılmışlık
E) Kimlik bulmaya karşı kimlik karmaşası

Çözüm:Psikososyal gelişim kuramına göre 18-30 yaş aralığında olan insanlar çevreleriyle ve özellikle karşı cinsle iyi ilişkiler kurma çabasına girerler. Bu çabalarında başarılı olurlarsa yakınlık duygusunu kazanırken aksi durumda yalıtılmışlık duygusuna ka­pılırlar, Kemal Bey de bu dönemde karşı cinsle iyi ilişkiler kurma çabasına girmiş ancak başarılı olamamıştır. Dolayısıyla “yakınlığa karşı yalıtılmışlık” döneminden sorunlar yaşamıştır.Cevap D

yatay

48)Çanakkale Savaşı’nda Türklere karşı savaşan Fransız General Guro’nun savaşla ilgili bir anısı şu şekildedir: Bir sabah günün ilk ışıkları ile birlikte Türklerle süngü savaşına başlamıştık. Süngü muharebemiz, fasılalı şe­kilde akşam geç vakte kadar devam etti. Ortalık kara­rınca Türklerle anlaşma yaptık. Muharebe sahasında gezecek ve yaralılarımızı toplayacaktık. Bizim askerler,sedyelerle muharebe sahasına çıktıkları zaman ben de aralarına katılmıştım. Bir ara kucağındaki askerin ya­rasına gömleğinden yırttığı bez parçalarını bastıran bir Türk askerine rastladım. Uzun müddet seyrettiğim butablodaki Türk askeri, kendi yaralarına yerden avuçla aldığı toprakları basıyordu. Kucağındaki yaralı için ise durmadan gömleğini yırtmakla meşgul idi. Tercüman yardımı ile ona bazı sorular sordum: — Niçin az önce öldürmek istediğin askere şimdi yar­dım ediyorsun? Türk askeri, takati tükenmiş bir hâlde cevap verdi:— Bu asker, yaralanınca yanıma düştü. Cebinden yaşlı bir kadın fotoğrafı çıkardı. Bir şeyler söyledi,anlamadım ama herhalde annesi olacaktı. Benim ise kimsem yok. istedim ki o kurtulsun.

Söz konusu Türk askerinin bu davranışı Kohlberg’in ahlaki gelişim kuramındaki hangi evrenin eğilimleri­ne uygundur?

A} iyi çocuk olma     B) Saf çıkarcılık     C) İtaat ve ceza     D) Kanun ve düzen     E) Evrensel ahlak ilkeleri

Çözüm: Kohlberg’in kuramında ele alınan evrensel ahlak ilkeleri evresinde : “insan” kavramı çok önemlidir. Demokrasi, insan hakları,adalet gibi değerlere uygun davranmak bu evrenin temel vurgusudur, Türk askerinin düşman olarak savaştığı insanın hayatına değer vermesi ve onun hayatını kurtarma­ya çalışması da onun evrensel ahlak ilkele­ri evresinde olduğunu gösterir.
Cevap E

yatay

49) YGS’ye hazırlanan Selami, cumartesi günlerini dinlen­mek İçin ayırmıştır ve her cumartesi günü arkadaşlarıy­la vakit geçirmektedir. Bir cumartesi günü arkadaşları ile sinemaya giden Selami’yi arkadaşları ertesi gün de hali saha maçına davet etmiştir. Selami ders çalışması gerektiğinden bu daveti önce kibarca reddetmiş ancak arkadaşları ısrar edince onları kırmamak için kabul et­miştir. Pazar günü öğlen halı saha maçı yapan Selami maçtan sonra arkadaşlanyla bir kafeye gitmiş ve koyu bir sohbete daldığından zamanın nasıl geçtiğini anlaya­mamıştır. Akşam geç saatte eve gelip kendini yatağa at­tığında bir anda o gün hiç ders çalışmadığı için üzülme­ye başlamış ancak daha sonra “Amaaan, insanın arada sırada böyle kaçamaklar yapması hiç de kötü değil! iyi stres attım. Bu enerji ile daha iyi ders çalışırım.” diyerek kendini rahatlatmıştır.

Selami’nin gece yatarken bu şeklide düşünmesi Freud’un kuramındakdaki hangi savunma mekanizma­sına örnek olabilir?

A) Ödünleme
B) Çarpıtma
C) Yansıtma
D) Mantığa bürüme
E) Yer değiştirme

Çözüm: Bireyin kendisinden kaynaklı olumsuz bir durumu asıl gerekçesini bir kenara bırakıp akla yatkın başka gerekçelerle açıklaması mantığa bürüme savunma mekanizmasıy­la açıklanır, Selami’nin kendisini rahatsız eden ders çalışmama durumunu; gerçek nedenleriyle değil de “iyi stres attım, bu enerjiyle daha iyi ders çalışırım.” gibi farklı gerekçelerle açıklaması mantığa bürüme savunma mekanizmasını kullandığını gös­terir. Cevap D

yatay

50) Seher üç çocuklu ailenin en küçüğüdür ve ağabeyi ile ablası üniversitede okumaktadır. Seher ile aynı sınıfta olan Canan ise ailesinin tek çocuğudur. Seher, öğret­meninin verdiği ödevleri ağabeyi ve ablasından yardım alarak çok iyi bîr şekilde yaptığından derslerinde de Canan’dan daha başarılıdır. Bu yüzden Canan sık sık “Keşke benim de benden büyük kardeşlerim olsaydı, o zaman ödevlerim konusunda hiç zorlanmaz ve dersle­rimde çok başarılı olurdum.” diye düşünmektedir

Seher ve Canan’ın başarılan arasındaki bu fark, bi­lişsel gelişim kuramlarına göre aşağıdaki kavram ­lardan hangisi İle İlişkilidir?

A) Olgunlaşma
B) Eğitim eksikliği
C) Dolaylı öğrenme kapasitesi
D) Yakınsak gelişim alanı
E) Tarihsel zaman

Çözüm:Vygotsky’nin kuramına göre insanları ken­di başlarına öğrenebileceklerinden daha fazlasını başkalarının desteğiyle öğrenirler. Bu İki öğrenme düzeyi arasındaki fark ya­kınsak gelişim alanıdır. Söz konusu soruda Seher ağabeyi ile ablasından destek alarak Canan’dan daha başarılı olmuştur. Dolayı­sıyla Seher’in ablası ve ağabeyinden des­tek alarak başarılı olması yakınsak gelişim alanı ile açıklanır.Cevap D

yatay

51) Türkiye’deki gölleri büyüklük sırasına göre öğrenmek is­teyen Cemal önce bir, iki ve üç kelimelerini sırası ile kir,iri ve güç kelimeleri île eşleştirir. Daha sonra bir kâğıda “Van Gölü’nün üstünü kir (bir) kaplamıştı. Beyşehir Gölü üstünde iri (iki) balıklar yüzüyordu. Tuz Gölü’nde balık­ların yaşaması güçtü (üç).” yazmış ve bu sayede göllerikolaylıkla ezberlemiştir.

Buna göre Cem al’in göllerin isimlerini öğrenirken aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullandığı söyle­nebilir?

A) Askı sözcük B) Yerleşim C) Eklemleme D) Anahtar sözcük E) Örgütleme

Çözüm: Belli bir sırayla hatırlanması gereken kav­ramların rakamlar ile ses benzerliği olan sözcüklerle eşleştirilerek akılda tutulması askı sözcük yöntemini ifade eder. Cemal de önce göllerin Büyüklük sıralarını belirle­miş sonra bunların rakamları ses benzerliği olan sözcüklerle eşleştirerek öğrenmiştir Dolayısıyla Cemal’in askı sözcük yöntemi­ni kullandığı söylenebilir.Cevap A

yatay

52) Ehliyet kursuna giden Canan, araba kullanmayı daha kolay öğrenmek için bir bilgisayar oyunu direksiyonu almış ve her gün bilgisayar başında simülasyon prog­ramlarıyla pratik yapmıştır.

Canan’ın evde yaptığı pratikler hangi bellek türünü geliştirmeye yöneliktir?

A) Anlamsal    B) Anısal     C) İşlemsel     D) Flaş bellek    E) Kısa süreli bellek

Çözüm:Araba kullanmak belli bir sırayla yapılması gereken bir iştir. Belli bir sırayla yapılması gereken davranışlara ilişkin bilglilerin sak­landığı bellek türü işlemse! bellek türüdür. Dolayısıyla Canan’ın pratik yapması işlem­sel bellek türünü geliştirmeye yöneliktir. Cevap C

yatay

53) Tatil için Hatay’a giden Emre, arkeoloji müzesindeki mozaik duvar desenlerini ilk gördüğünde hayran kalır. Mozaiklere yaklaşıp birçok küçük mozaik parçasının tek başına sadece tek renkten oluşan bir taş olduğunu ve o taşların bir araya geldiğinde muhteşem desenlerin oluş­tuğunu gördüğünde ise hayranlığı daha da artar.

Emre’nin mozaik duvar resimlerine hayran kalması aşağıdaki öğrenme kuramlarından hangisinin temel ilkeleri ile ilgilidir?

A) İşaret – gestalt
B) Gestalt
C) Bilgiyi işleme
D) Sosyal öğrenme
E) Edimsel koşullanma

Çözüm: Gestalt kuramı, bütünün parçalardan daha farklı ve daha anlamlı olduğunu savunur. Emre mozaik parçalarını tek tek inceledi­ğinde yalnızca renkli birer taş olduklarını, ancak bütünün içinde muhteşem desenler oluşturduğunu gözlemlemesi gestalt kura­mının görüşleriyle açıklanacak bir durum­dur. Cevap B

yatay

54) Yaz tatilinde köye giden Ozan, köyde duş almak ister. Ancak köyde herkes musluktan kovaya su doldurup banyo yapmaktadır. Bu şekilde banyo yapmakta çok zorlanan Ozan bir süre düşündükten sonra hemen bir pet şişe bulur, musluğa bir hortum takar ve hortumun di­ğer ucunu da şişenin ağzına geçirir. Daha sonra şişede iğne ile delikler açar. Musluğu açtığında su bu delikler­den duştaki gibi akar.

Ozan’ın duş sorununu bu şekilde çözmesi yaratıcı düşünmenin önündeki hangi engele takılmadığını gösterir?

A) Alışkanlıklar
B) Duygusal engeller
C) Sosyal engeller
D) işleve takılma
E) Algısal engeller

Çözüm:Yaratıcı düşünmenin önündeki en büyük engellerden biri İşleve takılmadır, İşleve ; takılma, bir nesnenin kendi işlevi dışında başka  bir işlev için kullanılmasının akıl edi­lememesidir, Ozan’ın pet şişeyi asıl işlevi dışında yaratıcı bir düşünceyle duş almak için düzenlemesi onun işleve takılmadığını gösterir.Cevap D

yatay

55)Bir deneme sınavında birçok öğrencinin cevabı karşıt tepki oluşturma olan bir soruda yanlışlıkla karşıt koşul­lanma seçeneğini işaretlediği görülmüştür.

Öğrencilerin sınavda bu şekilde hata yapmaları unutmaya sebep olan faktörlerden daha çok hangi­si ile ilişkilidir?

A) Bozulma   B) Ket vurma   C) Bilgiyi değiştirme    D) Bastırma E) Karışma

Çözüm:Benzer bilgilerin karıştırılmasına bağlı ola­rak hatırlanamaması karışma olarak açıkla­nır, Soruda geçen iki terimin benzer olmaları karışmalara neden olduğundan hatırlanamamıştır. Cevap E

yatay

56) Gökçen 10. katta oturmaktadır. Bir gün işten geidiğindeasansörün arızalı olduğunu görür. Bunun üzerine sinir­lenen Gökçen yöneticiyi arar ve asansörün ne zaman tamir edileceğini sorar. Yönetici, bozulan parçanın ser­viste olmadığını, sipariş edildiğini ve gelmesinin uzun süreceğini, bir süre merdivenleri kullanmak zorunda olduklarını anlatır. Bunun üzerine Gökçen çaresiz se­kiz gün boyunca merdivenleri kullanır. Dokuzuncu gün yine merdiveni kullanan Gökçen’i soluk soluğa kapının önünde gören eşi “Bu sabah asansörü yapmışlardı.Keşke merdivene yönelmeden önce bir baksaydın.” di­yerek dalga geçer.

Gökçen’in dokuzuncu gün asansör tamir edildiği halde hiç bakmadan merdivenle çıkması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) Alışma
B) Duyarlılaşma
C) Olumsuz aktarım
D) Alışkanlık
E) Ket vurma

Çözüm:Bir davranışın sürekli aynı şekilde yapılma­sına bağlı olarak fazla çaba harcamadan neredeyse otomatik şekilde yapılmasına alışkanlık denir. Dolayısıyla Gökçen’ln desekiz gün boyunca merdivenleri kullanma­sı alışkanlık oluşturmuş ve asansör tamirolmasına rağmen aynı davranışı sürdür­müştür. Bu durum alışkanlık ile açıklanır.Cevap D

yatay

57)“Eşimle kavgasız tek günümüz bile yok. Oysa ne çok severdik birbirimizi. Artık akşam olduğunda eve gitmek bile istemiyorum. Çünkü yine kavga edeceğiz. Şu kav­galarımız bir bitse o zaman her şey çok güzel olacak.”diyen bir danışanına psikolojik danışman

Aşağıdakilerden hangisini söylerse etkili bir empatik tepki vermiş olur?

A) Kendini yalnız hissediyorsun ve eşinden ayrılmak istiyorsun.
B) Eşine seni anlamadığı için kızgınsın.
C) Eşinle yaşadıklarından dolayı mutsuzsun ve huzur­lu bir hayat istiyorsun.
D) Evli olmadığın günlere dönmek istiyorsun.
E) Eşinle evlendiğin için pişmanlık yaşıyorsun.

Çözüm: Empatik bir tepkide karşıdaki bireyin objek­tif bir biçimde anlaşılması ve bu anlayışın ona, uygun bir biçimde iieülmesi gerekir. Etkili empatik tepkide ise yalnızca söyleni­lenler değil, söylenenlerin altındaki fikirle­rin de anlaşılıp karşıdaki kişiye aktarılması gerekir. Bu bilgiler doğrultusunda soru ön­cülünde verilen ifade analiz edilirse eşiyle sürekli kavga eden danışanın eve dahi gitmek istemediğini, fakat kavgaları biter­se her şeyin güzel olacağını düşündüğünü söylediği, yani probleme neden olan duru­mun ortadan kalkmasını ve eşiyle mutlu olmayı istediği görülmektedir. Seçeneklere bakıldığında bu durumun C seçeneğinde “Eşinle yaşadıklarından dolayı mutsuzsun ve huzurlu bir hayat istiyorsun.” biçiminde etkili bir empatik tepkiyle ifade  edildiği görülmektedir. Cevap C

yatay

58) Bir sınıf rehber öğretmeni aşağıdakilerden hangisi­ni yapması durumunda rehberliğin temel ilkelerine aykırı bir davranışta bulunmuş olur?

A) Sınıf içi rehberlik etkinliklerinde otoriter bir dil kullan­maktan kaçınmak
B) Öğrencilerin sadece akademik alanda değil tüm yönleri ile başarılı olmaları için çaba göstermek
C) Öğrencilerinin yaşları henüz küçük olduğu için do­laylı olarak en iyi seçimin hangisi olduğunu onlara göstermek
D) öğrencilerinin aile ortamında temel ihtiyaçlarını na­sıl karşıladıklarını anlamaya ve öğrenmeye çalış­mak
E) Öğrencilerin yaptığı hatalarda, kişiliklerine değil davranışlarına dönük tepki vermek

Çözüm:Rehberliğin temel ilkelerinin tüm eğitim ka­demelerinde ve sunulması gereken bütün hizmetlerde benimsenmesi ve uygulanma­sı gerekmektedir. Seçeneklerde verilenler değerlendirildiğinde, öğrencilere karşı oto­riter bir tavır takınmamak, öğrencilerin tüm yönleriyle gelişimini sağlamak, öğrencilerin aile yaşantısı ve gereksinimleriyle ilgili bilgi elde etmeye yönelik çalışmalar yapmak, hatalı hareketlerinde kişiliklerine değil dav­ranışlarına yönelik tepkiler vermek rehber­liğin ilkelerine uygundur C seçeneğinde küçük yaştaki öğrencilere dolaylı olarak doğru tercihlerin gösterilmesi gerektiği vur­gulanmaktadır. Sınıf rehber öğretmenleri­nin bu şekilde davranması özerklik ilkesine aykırı olmasının yanı sıra temelde “Rehberlikte bireye seçme özgürlüğü sunulur.”ilkesine de aykırıdır. Bu ilkeye göre reh­berlik hizmetleri seçenek sunma ve bilgi­lendirme yoluyla bireyin özgür olarak karar vermesini sağlamayı amaçlar. Böylece kişi kendisine en uygun yolu seçebilir.Cevap C

yatay

59) Uyguladığı bireyi tanıma tekniklerinin sonuçlarını öğrencilerle paylaşmayan bir psikolojik danış­man, bireyi tanıma hizmeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini göz ardı etmektedir?

A) Bireyi tüm yönleri ile tanımak amaçlanır.
B) Asıl amaç bireyin kendini tanımasmı sağlamaktır.
C) Öğrenciyi tanımada kullanılan teknikler amaç değil araçtır.
D) Bireyi tanımak için birden fazla teknik kullanılabilir.
E) Geçerliği ve güvenirliği yüksek tekniklerden yararla­nılmalıdır.

Çözüm:Bireyi tanıma hizmetlerinin teme! amacı, bireyin kendini tanımasını sağlamaktır. Bundan dolayı soruda verilen biçimde dav­ranış gösteren bir psikolojik danışmanın B seçeneğinde verilenlere aykırı davrandığı söylenebilir.Cevap B

yatay

60) Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetlerinin ekip çalışması olduğunun bir göstergesi olan kon­sültasyon (müşavirlik) hizmetleri ile ilgili doğru bir ifade değildir?

A) Bu hizmet, önleme ve müdahale amaçlı kullanılabi­lir.
B) Hizmetlere öğrencinin gelişiminden sorumlu herkes katılabilir.
C) Bu lıizmet sadece bir öğrenciye yönelik olarak su­nulur.
D) Öğretmenlere ve ailelere birlikte sunulabilir,
E) Bu hizmette gruba başkanlık edecek olan psikolojik danışmandır.

Çözüm: Rehberlik hizmetlerinin ekip çalışması ol­duğunun bir göstergesi olan konsültasyon (müşavirlik) hizmetinin amacı anne baba­ların, okuldaki yöneticilerin, öğretmenlerin rehberlik konusunda daha yeterli bir hâle gelmesini ve iş birliği içinde çalışmalarını sağlamaktır Verilen bu hizmetin başarıya ulaşmasının en temel koşulu ilgililerin iş birliği içinde ve ortak bir anlayışla hareket etmesidir. Bu hizmet önleme ve müdahale amaçlı kullanılabilir. Hizmete öğrencinin yetişmesinden sorumlu olan herkes katıla­bilir. Bu hizmet hem tek bir öğrenci hem de bir grup için olabilir. Bu hizmette gruba baş­kanlık edecek olan psikolojik danışmandır.Cevap C

DEVAMI >>> 61 – 80 Arası

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.