KPSS Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı – Çözümlü 4

27 Haziran 2014 tarihinde tarafından eklendi.

61) Oryantasyon hizmeti; bireylerin yeni karşılaştıkları bir ortamı tanımaları, gereksinimlerini nasıl gidereceklerini öğrenmeleri, ortamdaki kişilerle tanışmaları, yeni duru­ma daha kolay uyum sağlamaları ve başarıya güdülen­meleri için verilen önemli bir rehberlik hizmetidir.

Bu tanımdan yola çıkarak kapsamlı bir oryantasyon programıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşıla­maz?

A) Oryantasyon, sadece o ortama yeni giren bireylere değil, gerektiğinde ortamın içinde var olagelen bi­reylere de sunulan bir hizmet türüdür.
B) Okullarda, öğrencilerin gelişim dönemlerine bağlı olarak duruma alıştırma hizmetlerinin ağırlık merke­zini, ortak ihtiyaç ve problemler oluşturmalıdır.
C) Kapsamlı bir duruma alıştırma programının gerçek­leştirilmesi hazırlık, uygulama, sonuçlandırma ve değerlendirme aşamalarından oluşmalıdır.
D) Velilerin okul personeli ve birbirleri ile tanışması, duruma alıştırma programının kapsamında değerlendîrilebilir.
E) Bireyin ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgiyi onun hizmetine sunmak için yapılan bütün çalışmalar, duruma alıştırma hizmetlerinin özünü oluşturur.

Çözüm:A ve B seçenekleri duruma alıştırma (oryantasyon) hizmetinin tanım ve özellikle­ridir. C seçeneğinde duruma alıştirmamn aşamaları sırası ile verilmiştir. Oryantasyon programının velileri de kapsaması, iş birliğine uygun bir iletişim yaratılabilmesi açısından olumlu sonuçlar sağlar. Dolayı­sıyla D seçeneği de doğrudur. E seçene­ğinde verilen hizmet ise bilgi toplama ve yayma hizmeti kapsamında değerlendirilir.Cevap E

yatay

62) 7. sınıf rehber öğretmeni Aydan Hanım, bir tiyatro etkin­liğine uygun öğrencilerin belirlenebilmesiyle iîgili liderlik, sınıf içerisindeki uyum, iletişim becerileri, takım çalış­ması konularında gözlem yapmak için derecelendirme ölçeği hazırlamıştır. Aydan Hanım yaptığı çalışmada bu özelliklerden yalnızca iletişim becerileri ve takım çalış­masına uygunluk konusunda gözlem yapabilmiş, bu ko­nularda başarılı olan öğrencileri etkinliğe dâhil etmiştir. Fakat ilerleyen zamanlarda seçtiği öğrencilerin etkinliğe uygun olmadığını anlamıştır.

Buna göre Aydan Hanım’ın yaptığı gözleme aşağı­daki hata türlerinden hangisinin karıştığı söylene­bilir?

A) Genelleme hatası B) Mantık hatası C) Anlam hatası D) Kişisel yanlılık E) Gözlem yetersizliği

Çözüm:Soru öncülünde verilenlerden Aydan Hanım’ın bir drama faaliyetine uygun öğ­renciler seçmek için dört davranışa ilişkin gözlem yapmayı planladığı fakat yalnızca ikisine ilişkin gözlem yapabildiği ve bunun­la öğrenci seçimini yaptığı anlaşılmaktadır. Aydan Hanım, yeterince gözlem yapma­dan bir kanıya ulaştığı için gözlem yeter­sizliği hatasının ortaya çıktığı söylenebilir.
Cevap E

yatay

63) Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel rehberlik yaklaşımının özelliklerinden biri değildir?

A) Tüm gelişim alanlarına yöneliktir.
B) Eğitim sürecinden ayrı, kişisel gelişim odaklıdır.
C) Var olanı değiştirir ve geliştirir.
D) Gelişmeyi sağlayıcı ve kolaylaştırıcıdır.
E) Öğretmen merkezlidir.

Çözüm:Gelişimsel rehberlik bireylerin gelişim dönemlerine uygun davranabilmeleri ve o dö­nemlerde kazanmaları gereken yetenekleri elde edebilmeleri, tüm yönleriyle gelişmesi konulardakî yardımları kapsar. Bu hiz­metleri kapsayan gelişimsel rehberlik mo­deli ayrıca bireylerin var olan özelliklerini geliştirmesine, öğretmen merkezli olma, eği­timle kaynaştırılmış bir yapıya sahip olma özellilderini de taşır. Bu bilgiler ışığında B seçeneğinde verilen bilginin gelişimsel modelin özelliklerinden biri olduğu söylenemez.Cevap B

yatay

64)Lise son sınıf öğrencisi Orhan, okulun psikolojik danış­manına başvurarak askerlik mesleği ve askeri okul sı­navına nasıl başvuru yapacağı konusunda bilgi almak istediğini belirtmiştir. Psikolojik danışman Orhan’a, “Se­ninle daha önceki görüşmelerimizde mühendis olmak istediğini söylüyordun. Uyguladığımız ilgi ve yetenek testlerinden de mühendisliğin sana oldukça uygun bir meslek olduğunu görmüştük. Bu karar değişikliğinin ne­denini öğrenebilir miyim?” diye sormuştur. Bunun üzeri­ne Orhan, “Söylediklerinizde haklısınız. Ama geçen gün babamla konuşurken bana ‘Seni asker üniformasının içinde bir görsem ne kadar mutlu olurum.’ dedi. Bu söz benim için çok önemli. Çünkü babamla biz çocukluğum­da hiç yakın olamadık. Babam için her zaman işi önde
gelirdi. Başka çocukların babaları onları elinden tutupgezdirirken benim babam hep çalışırdı. Ben onu hep çok sevdim ama, o işini daha çok sevdi. Şimdi babambenim subay olmamı istiyor. Ben de o nedenle subay olacağım.” demiştir.

Bu durumda Orhan’ın meslek tercihi süreci aşağı­daki mesleki rehberlik kuramlarından hangisinin görüşleriyle açıklanabilir?

A) Super’ın benlik
B) Roe’nun ihtiyaç
C) Ginzberg ve arkadaşlarının gelişim
D) Holland’ın tipoloji
E) özellik faktör

Çözüm:Mesleki rehberlik alanında ortaya konmuş, olan kuramlardan biri de Roe’nun ihtiyaç kuramıdır. Roe, meslek seçimini bireyin, psikolojik ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bir süreç olarak nitelendirir. Ona göre özellikle çocukluk yıllarında anne babasıyla geçirilen yaşantılar bireyin kişiliğini etkilediği gibi meslek seçiminde de etki yaratmaktadır. Söz konusu durumda da Orhan, babasıyla çocukluk döneminde kuramadığı yakın iliş­kileri gerçekleştirebilmek umuduyla onun istediği mesleği tercih etme eğilimindedir. Dolayısıyla bu durum Roe’nun ihtiyaç ku­ramında ele alınan görüşlerle açıklanabilir. Cevap B

yatay

65)Ortaokul 7. sınıf rehber öğretmeni Hayri Bey, öğrencile­rinden Mehmet’in ders içerisinde sıra arkadaşına şiddet uyguladığını gözlemiş ve yaşananları olduğu gibi kay­detmiştir.

Hayri Bey’in kullandığı birey, tanıma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sayısal derecelendirme ölçeği
B) Grafik derecelendirme ölçeği
C) Gözlem listesi
D) Özellik kayıt çizelgesi
E) Anekdot kaydı

Çözüm:Soru öncülünde verilenlerden öğrencinin sıra dışı, her zaman görülmeyen bir dav­ranışının herhangi bir yorum yapılmadan kaydedildiği görülmektedir. Bu Hayri Bey’in gözleme dayalı tekniklerden anekdot (vaka) kaydından yararlandığını gösterir.Cevap E

yatay

66) Şule Öğretmen, sınıfındaki öğrencilerin kimlerle otur­mak istediğini ve sınıfta lider konumda olan öğrencileri belirlemek istemektedir.

Buna göre Şule Öğretmen’in aşağıda verilen bireyi tanıma tekniklerinden hangisini kullanması en uy­gundur?

A) Kimdir bu? B) Sosyometri C) Problem tarama listesi D) Anket E) Görüşme

Çözüm:Başkalarının kanılarına dayalı tekniklerden sosyometri ile grup içerisindeki ilişki biçim­leri ve iletişim ağlan tespit edilebilir Soruda verilenlere bakıldığında Şüle Öğretmen’in sosyometri tekniğinden yararlanmasının uygun öldüğü söylenebilir.Cevap B

yatay

67) Bir bireyin kendisini ailesi, öğretmenleri ve arka­daşlarının gözüyle nasıl değerlendirdiğini yine ken­di algılarıyla ifade etmesine yarayan bireyi tanıma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kimdir bu?
B) Sosyometri
C) Kime göre ben neyim?
D) Psikodrama
E) Sosyal uzaklık ölçeği

Çözüm:Bir bireyin kendisini ailesi, öğretmenleri, arkadaştan ve kendisinin birtakım sıfatlar­la nasıl algıladıklarını yine kendi algısıyla ifade etmesine “Kime göre ben neyim?” tekniği denir Kimdir bu tekniği ise, bir bi­reyin içinde bulunduğu grubun üyeleri ta­rafından nasıl algılandığını ortaya çıkaran bir tekniktir Sosyometri, bir grupta yer alan bireylerin birbirleri ile olan ilişkilerini ortaya çıkaran bir tekniktir Psikodrama, bireyin iç dünyasının oyun yoluyla ifade edildiği bir tekniktir. Sosyal uzaklık ölçeği ise sosyal kabul ve sosyal mesafeleri belirlemek için kullanılan bir tekniktir. Cevap C

yatay

68) Sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan bir öğret­menin aşağıdakilerden hangisini yapması rehberlik anlayışı ile çelişmektedir?

A) Kaynaştırma eğitimi ile ilgili psikolojik danışmandan ya da en yakın RAM’dan destek almalı
B) Sınıfındaki öğrencinin olası yetersizlik durumlarını belirlemeli ve onları gizli tutmalı
C) Gerektiği durumlarda ayrıntılı değerlendirme için başka kurumlara göndermeli
D) Öğrencinin Bireysel Eğitim Programının (BEP) ge­liştirilmesine yardımcı olmalı
E) öğrenci ile ilgili bilgileri ailelerle ve okul yöneticileri ile paylaşmalı

Çözüm:Sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan bir öğretmen öğrencinin olası yetersizlik durumlarını belirlemeli, bu durum ile ilgili bilgi toplamalı; gerekli durumlarda öğren­ciyi derinlemesine değerlendirme için ilgili kurum ve kişilere yönlendirmeli: alan
uz­manları, yönetici, aile ve diğer ilgililerle iş birliği yapmalı; elde ettiği bilgileri ailelerle paylaşmalı ve ailenin katılımını sağlamalı; öğrencinin eğitimden daha iyi faydalanma­sını sağlamak amacıyla geliştirilen bireysel eğitim programının hazırlanmasına katkı­da bulunmalı; yetersiz kaldığı durumlarda RAM’dan ve psikolojik danışmandan yar­dım almalıdır Öğrencinin olası yetersizlik durumlarını belirleyip bunları gizli tutarsa gerekli düzenlemelerin yapılmasını engel­leyeceği için öğrencinin eğilim faaliyetlerin­den yararlanmasına engel olacaktır Bun­dan dolayı elde ettiği bilgileri gizli tutması rehberlik anlayışı ile çelişir.Cevap B

yatay

69)Murat Öğretmen, etkili ve akıcı bir şekilde dersi işlerken öğrencilerinden Ahmet’in pencereden dışarı baktığını, Tuğba’nın ise sıranın altında bir şeylerle uğraştığını fark eder.Dersin akışının bozulmaması, Tuğba ve Ahmet’in dikkatinin derse çekilmesi için

Murat Öğretmen’in yapması gereken öncelikli davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) İki öğrenciyi de sözlü uyarmak
B) Öğrencilerin adlarını ders konusuyla ilgili bir cümlede kullanmak
C) Ceza vermek
D) Öğrencileri sert bir dille uyarmak
E) Sınıf kurallarını hatırlatmak

Çözüm:Öğrencinin ders sırasında dışarı bakması, sıranın altında bir şeylerle uğraşması, düşük düzeyde sorun davranışlar­dır. Dersin akışının bozulmaması İçin öğrencilere müdahale edilmemesi gerekir İki öğrencinin dikkatinin derse çekilme­sinin en etkili yolu, bu Öğrencilerin adlarını ders konusuyla ilgili birer cümlede kullanmaktır.Cevap B

yatay

70) Özlem Öğretmen, ders işleme sırasında öğrencilerden bazılarının konuştuğunu görmüştür. Öğrenme ortamının olumsuz etkilenmemesi için değişik yüz ifadeleri kullanmış, konuşan öğrencilerin yanma kadar gelmiş, öğrencilere hafifçe dokunmuş ve bazen de anîden susma davranışı sergilemiştir.

Duru Öğretmen, istenmeyen davranışlarla başa çıkma tekniklerinden hangisini uygulamıştır?

A) Dersi etkili hâle getirme
B) Sözel olmayan uyarıcılar kullanma
C) Görmezden gelme
D) Ceza verme
E) Sözel uyarıcılar kullanma

Çözüm: Sınıf içinde görülen istenmeyen davranışlarla baş etmek i için davranışın türüne göre verilmesi gereken tepkiler vardır. Görmezden gelme hiçbir şekilde davranışa müdahale etmemedir. Ceza verme gösterilen istenmeyen davranışa karşılık öğrenciyi sevdiği bir etkinlikten men etmek şeklin­de gerçekleşir. İstenmeyen davranış görüldüğünde uyarma söz konusu olmalı ancak önce sözel olmayan uyarıcılara başvurulmalı, eğer davranış devam ediyorsa sözel uyarıcı­lar kullanılmalıdır. Öğretmenin göz teması kurması, değişik yüz İfadeleri kullanması, öğrencilerin yanına yaklaşması ve onlara dokunması sözel olmayan uyarıcılar kullanmadır.Cevap B

yatay

71) Öğretmen tipleri, derslerde önem verdikleri faktörlere göre farklılık gösterebilmektedirler. Kimi öğretmen öğrenciyi ön planda tutmayı, kimi öğretmen ise plana sıkı sıkıya bağlı kalmayı tercih edebilmektedir. Öğrenci ilgisi yüksek ancak iş ilgisi düşük, başarının işe odaklanmaktan çok öğrenciye gösterilecek ilgiyle ve benlik kavramların geliştirmekle sağlanacağına inanan öğretmen tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş öğretmeni
B) Yavaşlamış sarkaç
C) Sınıf öğretmeni
D) Mahalle kavgası öğretmeni
E) Fakirleşmiş öğretmen

Çözüm: İş öğretmeni: İş ilgisi yüksek, öğrenci ilgisi düşüktür. Öğ­retmenin etkili durum ve işlemlerin bir sonucu olduğunu dolayısıyla durumu ve yapılacak işlemleri düzenlediği zaman iyi bir öğrenmenin gerçekleşeceğini düşünür. Mahalle kavgası öğretmeni: Öğrenci ilgisi yüksek, iş ilgisi düşüktür. Öğretmen öğrencilere ilgi gösterirse onlann ben­lik kavramlarını geliştirirse iyi bîr öğrenmenin gerçekleşece­ğini düşünür. İş onun için önemli değildir. Fakirleşmiş öğretmen: öğrenciye de ilgisi düşüktür, öğ­retmenlerin öğrencilerin öğrenmesi üzerine pek etkilerinin olmadığını düşünür.Sınıf öğretmeni: Hem işe hem de öğrenciye ilgisi yüksektir. İkisine de yüksek ilginin öğrenmeyi artırdığını düşünür.Yavaşlamış sarkaç: Öğrenciye ılımlı ilgi gösterir, özellikle denetimi güç bir sınıfla karşı karşıya kalan ve güvenini kay­beden öğretmen tipidir.Cevap D

yatay

72) Sosyal bilgiler dersinde “Bölgemizin Yeryüzü Şekilleri” konusunu işleyen bir öğretmene, somut öğrenmelerin gerçekleşmesi için önerilebilecek en uygun ders araç-gereci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bölge fiziki haritası
B) Bölge siyasi haritası
C) Çeşitli fotoğraflar
D) Bölge kabartma haritası
E) Tahtaya çizeceği harita

Çözüm:Öğretim sürecinde farklı öğretim araçlannın kullanılma­sı oldukça önemli yararlar sağlar. Edgar Dale hangi yaş grubunda olursa olsun öğrenenlerin yaşantı alanları İle bir öğrenme içeriğinin sunuluş biçim ve sırası arasında öğ­renme açısından doğrudan bir ilişki olduğunu; bu nedenle öğretimin, somuttan soyuta aşamalandırılması gerektiğini önermektedir. İşlenen konunun yeryüzü şekilleri olduğu dü­şünüldüğünde en somut öğrenmenin yeryüzü şeklini doğal olarak görmekle mümkün olacağı görülmektedir Ancak bu imkân olmadığında ve somut öğrenmenin bir ders aracıyla sağlanmaya çalışılması durumunda kullanılacak en uygun araç-gereç verilenler içerisinde kabartma haritadır. Bölge kabartma haritası, işlenen konuyu somutlaştıracağı için daha etkili ve kalıcı öğrenme sağlar. Cevap D

yatay

73)Hazırlanan bir görsel öğretim materyalinin değer­lendirilmesi aşamasında materyal hakkında “Öğe­ler sayfaya yerleştirilirken birbirleri ile ilişkileri dikkate alınmamış. Öğeler birbirinden uzak tutulmuş ve ilişki­ler belirgin değil.” yorumu yapılmışsa

hazırlanan bu materyalin öncelikle hangi görsel tasarım öğesini taşımadığı söylenebilir?

A) Bütünlük
B) Boyut
C) Formal denge
D) Hizalama
E) Zıtlık

Çözüm:Hazırlanan bir öğretim materyalinde ki öğelerin birbiriyle olan ilişkilerinin belirgin olması materyalin anlaşılırlığını art­tırır. Öğeler arası ilişkilerin belirgin olması bütünlük ilkesinin dikkate alındığını gösterir. Boyut, görselde bulunan nesne veya görüntünün herkes tarafından aynı büyüklükte algılan­ması, formal denge görselde ki nesne, yazı, resim vb.nin simetrik olarak her iki tarafa eşit dağıtılması, hizalama daha çok yazı karakterlerinin yerleştirilmesini, zıtlık ise ön ve arka renk İlişkisini ifade eder.Cevap A

yatay

74)Bir öğretmenin hazırladığı yazılı bir öğretim materyalinde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlış olur?

A) Altı kelimeyi geçen metinleri küçük harflerle yazmak
B) Çizimler yerine gerçek resimler kullanmak
C) Kalın çizgileri ince çizgilere tercih etmek
D) Satırlar arası boşlukları paragraflar arası boşluk­lardan kısa tutmak
E) Ön ve arka renk düzenlemesinde zıt renklerden yararlanmak

Çözüm:Yazılı bir materyal hazırlanırken materyalin anlama üzerin­deki etkisi açısından bazı İlkelere uyulması gerekir. Metnin üç kelimeyi geçmesi durumunda küçük harfler kullanmak (Tümü büyük harf olan metinler zor okunur) uygundur. Çizgi kullanılacaksa kalın çizgiler ince çizgilere tercih edilmelidir. Satır arası boşluklar paragraflar arası boşluklardan daha kısa tutulmalı, ön ve arka renk düzenlemesinde zıtlık ilkesi­ne uyulması gerekir. Bir görsel materyalde gerçek resimler yerine çizimlerini kullanmak algılama açısından daha etkili olmaktadır.Cevap B

yatay

75) Hazırlanan bir öğretim materyalinin öncelikle aşa­ğıda verilen hangi özelliği taşıması gerekir?

A) Öğrenci düzeyine uygun olma
B) Çağdaş bulgulara uygun olma
C) Bilimsel bir değer taşıma
D)Hedefi gerçekleştirebilir olma
E) Tekrar tekrar kullanılabilme

Çözüm:Bilindiği gibi eğitim programının ilk öğesi hedefler olup, diğer bütün süreç bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olarak düzenlenir. Seçeneklerde verilen bütün durumlar bir materyalde bulunması gereken özellikler olmakla birlik­te hedefi gerçekleştirebilir olması, bir materyalin taşıması gereken en önemli özelliktir. Bütün özellikleri taşımasına rağmen hedefe hizmet etmeyen bir materyalin etkisinden söz edilemez.Cevap D

yatay

76) Etkili bir eğitim programı için, geliştirilen programın tarihsel, toplumsal, psikolojik, felsefi, ekonomik ve konu alanı gibi temellere dayandırılması gerekir. Buna göre toplumsal temelden yoksun bir programın, aşağıda verilen sorunlardan hangisini öncelikle doğurması beklenir?

A) Geçmiş programların etkililiğinin tespit edileme­mesi
B) Programın içerik boyutunun öğrencilerin öğren­mekte zorlanacağı düzeyde olması
C) Birey ve toplum arasındaki uyumun bozulması, bireyin topluma yabancılaşması
D) Ülkenin hâkim ideolojisinin programa yansıtıla­maması
E) Bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerinin engel­lenmesi

Çözüm: Geçmiş programların etkililiğinin tespit edilememesi tarih­sel temelle, programın içerik boyutunun öğrencilerin öğrenmekte zorlanacağı düzeyde olması psikolojik temelle, hâkim ideolojinin programa yansıtılmam ası felsefi temelle, bireylerin kendilerini gerçekleştirmemeleri bireysel temelle ilişkili olan boyutlardır. Toplumsal temel, bireylerin toplumla barışık olmalarını, toplumun hâkim değerleriyle donanmalarını amaçlar Toplumsal temelden yoksun bir programla ye­tişen bireyler topluma uyum konusunda sorun yaşayacaktır.Cevap C

yatay

77)İlkokul matematik programı “Geometri” öğrenme alanı öğretiminde birinci sınıfta geometrik cisimlerin adlarının, ikinci sınıfta geometrik cisimlerin adlarına ek olarak ayrıt, köşe, yüzey gibi özelliklerinin, üçüncü sınıfta bu geometrik cisimlerin açılımları ve kullanım alanlarının kavratılmasına yönelik etkinliklerin olduğu bir öğretme yolu izlenir.

Buna göre matematik öğretiminde böyle bir öğretim yolunun tercih edilmesi, hangi içerik düzenleme yaklaşımının dikkate alındığını gösterir?

A) Çekirdek
B) Geniş alan
C) Sarmal
D) Piramitsel
E) Doğrusal

Çözüm: Öncülde verilen matematik öğretim programında ele alınan “geometri“ öğrenme alanına yönelik yapılan öğretimin üç sınıf düzeyinde de aynı olduğu, her sınıf düzeyinde konu­ların tekrar edildiği ancak kapsamın giderek genişletildiği görülmektedir. Konuların yeri geldikçe tekrar işlendiği ve kapsamın giderek genişletildiği içerik düzenleme yaklaşımı sarmal yaklaşımdır.Cevap C

yatay

78)İyi bir eğitim programının taşıması gereken birtakım özellikler vardır. Bir eğitim programı;okulların bulunduğu yerlerin çevre ve iklim ko­şullarının farklı olması,öğrenciler arasında bireysel farklılıkların olması,okulların altyapılarının ve olanaklarının farklı olması gibi özellikler dikkate alınarak geliştirilmiş ve program bu farklılıklara göre uygulanabilecek duruma getirilmiştir.

Verilen kriterlere göre geliştirilen bir eğitim programının, öncelikle hangi özelliği kesinlikle
taşıdığı söylenebilir?

A) Esneklik
B) Çerçeve program
C) Genellik ve değişmezlik
D) Bilimsellik
E) Toplumsal değerlere uygunluk

Çözüm:Okulların bulunduğu yerlerin çevre ve İklim koşullarının farklı olması, öğrenciler arasında bireysel farklılıkların ol­ması, okulların altyapılarının ve olanaklarının farklı olması gibi özellikler dikkate alınarak geliştirilen bir eğitim progra­mı, bu koşullara göre uygulanabileceği için esnek bir prog­ramdır. Düzenleme, programın uygulanacağı bölgedeki bu farklılıklara göre yapılabilir, bazı konular eklenebilir, bazı konular çıkarılabilir.Cevap A

yatay

79)Bir üniversitenin eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan Zafer, babasının ekonomik durumunun kötüye gitmesi sonucunda eğitimine ara vermeyi düşünmektedir.

Zafer’in bu koşullarda eğitimine devam edebilmesi, Türk Millî Eğitim Sisteminin hangi ilkesinin uygulanması ile sağlanabilir?

A) Genellik ve eşitlik
B) Yöneltme
C) Eğitim hakkı
D) Fırsat ve imkân eşitliği
E) Bireyin ve toplumun ihtiyaçlar

Çözüm: Türk Millî Eğitim Sisteminin taşıdığı ilkelerden genellik ve eşitlik, eğitim kurumlarının dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı yap­maksızın herkese açık olmasını; yöneltme, bireylerin eğitim hayatları süresince ilgi, istidat ve yetenekleri doğrultusun­da çeşitli okullara yöneltilerek yetiştirilmesini; eğitim hakkı, ilköğretim görmenin her Türk vatandaşının hakkı olmasını ve sonraki süreçte de diğer eğitim kurumlarından yararlana­bilmelerini; bireyias.çömdn ve toplumun ihtiyaçları ilkesi İse eğitim hizmetinin Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumun ihtiyaçlarına göre düzenlemeyi ifade eder. Fırsat ve imkân eşitliği ilkesi, maddi İmkânlardan yoksun bi­reylerin, en yüksek eğitim kademelerine kadar devam ede­bilmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımların yapılması anlamına gelmektedir.Cevap D

yatay

80)Ahmet Öğretmen “Bizim için çalışanlar” konusunu işlerken dersi yaşamdan getirdiği örneklerle desteklemiş, okul çalışanlarından başlayarak ilçede­ki diğer kamu kurumlarında çalışanlardan örnekler vermiş, öğrencilerine doktor ve hasta rolleri vererek konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamış, ayrılan süre içerisinde dersini tamamlamaya özen göstermiştir.

Ahmet Öğretmen ders sırasında hangi öğretim ilkesini kullanmamıştır?

A) Yakından uzağa
B) Açıklık
C) Hayatilik
D) Ekonomiklik
E) Yaparak – yaşayarak öğrenme

Çözüm:Öğretmenin dersi yaşamdan getirdiği örneklerle destekle­mesi (hayatilik), okul çalışanlarından başlayarak ilçede ki diğer kamu kurumlarında çalışanlardan örnekler vermesi (yakından uzağa), öğrencilerine doktor ve hasta rolleri ve­rerek konunun daha İyi anlaşılmasını sağlaması (Yaparak- yaşayarak), dersi zamanında tamamlaması (Ekonomiklik) ilkelerine örnek gösterilebilir. Paragraf incelendiğinde açık­lık İlkesinden bahsedilmemiştir.Cevap B

<<< Önceki Sayfa 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.